Karelia-ammattikorkeakoulun auditointi 2023

Korkeakoulutus

Karelia-ammattikorkeakoulu läpäisi Karvin auditoinnin – vahvuutena on laatujärjestelmän tuottaman tiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulun johtamisessa 

Karelia-ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin. Ammattikorkeakoulu sai auditointiryhmältä kiitosta korkeakouluyhteisössä hyvin tunnistetusta laatujärjestelmästä, jonka tuottamaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti erityisesti ammattikorkeakoulun johtamisessa. Lisäksi auditointiryhmä piti Karelian vahvuuksina koulutusten suunnittelun ja TKI-toiminnan vahvaa yhteyttä ammattikorkeakoulun strategiaan ja alueelliseen kehittämiseen. 

Karelia-ammattikorkeakoulu on tiedolla johdettu korkeakouluyhteisö 

Karelia-ammattikorkeakoulun omassa tietoportaalissa Karelia-Vipusessa nähtävissä olevaa ajantasaista tietoa seurataan ja käytetään korkeakoulun kaikilla tasoilla johtamisen, kehittämisen ja arvioinnin välineenä.

  • Karelian laatujärjestelmä on hyvin tunnistettu koko korkeakouluyhteisössä. Karelian henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien sitoutuminen Karelian kehittämiseen on tärkeä voimavara ammattikorkeakoulun toiminnalle ja kehittämiselle. Kareliassa vallitsee vahva Karelia-henki, kommentoi auditointiryhmän puheenjohtaja, Lapin ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Riitta Rissanen.

Karelia-Vipusesta saatua tietoa hyödynnetään strategiatyössä ja hallituksen päätöksenteossa, jolloin ajantasainen tieto mahdollistaa strategian päivittämisen ja tarkentamisen. Vuositason ennusteiden avulla ammattikorkeakoulun johto pystyy lyhyellä aikavälillä reagoimaan mahdollisiin muutostarpeisiin. Jotta toimintaympäristön muutoksista saataisiin nykyistä systemaattisemmin kerättyä pidemmän aikavälin ennakointitietoa, auditointiryhmän mukaan Karelian kannattaa johtamisen ja strategiatyön tueksi selkeyttää ja kuvata ennakointityön prosessit, menettelytavat ja vastuut osana Karelian laatu- ja johtamisjärjestelmää.   

Koulutusten suunnittelulla vahva yhteys ammattikorkeakoulun strategiaan ja alueelliseen kehittämiseen

Karelia on merkittävä alueen työvoiman ja osaajien kouluttaja sekä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tarjoaja. Kareliassa työelämäyhteistyötä hyödynnetään koulutustarjonnan suunnittelussa. Maakuntastrategia, kaupungin elinvoimastrategia ja keskeisten yhteistyökumppaneiden strategiat ohjaavat Karelian koulutustarjonnan suunnittelua. Hyviä esimerkkejä työelämän ja maakunnan kehittämistarpeisiin suunnitelluista koulutuksista ovat yhteistyössä työnantajan kanssa toteutettava kielituettu sairaanhoitajakoulutus ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille sekä uudet geronomi- ja dronekoulutukset.

Kareliassa yhtenä strategisena painopisteenä on koulutusperäisen maahanmuuton edistäminen. Kareliassa myös kansainvälisiä koulutuksia on suunniteltu yhdessä työelämän kanssa ottamalla huomioon alueelliset tarpeet. Tästä esimerkkinä on syksyllä 2020 aloitettu Industrial management -koulutus.

Yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle nykyistä kunnianhimoisempia tavoitteita

Karelia-ammattikorkeakoulussa yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy onnistuneiden strategisten valintojen ja hyvin toteutettujen perustehtävien (tutkintokoulutus, TKI-toiminta ja jatkuva oppiminen) kautta. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta syntyy, kun Karelian toiminnan tulokset leviävät yhteiskuntaan osaamisena ja innovaatioina vaikuttaen laajemmin yhteiskunnassa alueen elinvoimaan ja kestävään kehitykseen. Sidosryhmien mukaan Karelian TKI-toiminnalla on tärkeä rooli maakunnan aluekehityksen ja osaamispohjan kasvun edistäjänä. Auditointiryhmä vakuuttui siitä, että Kareliassa koulutuksen ja TKI-toiminnan strategiset valinnat luovat hyvän perustan aluevaikuttavuuden kehittämiselle. 

  • Karelian perustehtävien johtamisessa ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa kerätään ja hyödynnetään tietoa monipuolisesti, mikä näkyy toiminnan tuloksissa. Nykyistä kunnianhimoisempien yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamiseksi Karelian kannattaa tehdä sidosryhmien kanssa uusia rohkeita avauksia ja kehittää nykyistä monipuolisempia tapoja tuoda esiin onnistumisia yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa, Rissanen kannustaa.

Karelia-ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Ammattikorkeakoululle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että ammattikorkeakoulun toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulun menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5573 Helsinki