Arviointiaineistojen käyttö tutkimuksessa

Haluatko hyödyntää Karvin arviointiaineistoja tutkimuksessa?

Arviointien toteuttamiseksi tuotamme Karvissa vuosittain kymmeniä arviointiaineistoja, jotka ovat myös tutkijoiden ja opiskelijoiden hyödynnettävissä. Aineistojen tutkimuskäytössä niiden omistajuus säilyy Karvilla.

Vastaamme Karvissa myös ylläpitämämme laadunarviointijärjestelmän Valssin aineistonluovutuksista. Toteutamme Valssilla varhaiskasvatusta koskevia arviointeja sekä keräämme ja tuotamme systemaattista arviointitietoa varhaiskasvatuksen kehittämisen tueksi. Saat lisätietoja Valssi-aineistoista asiakaspalvelustamme: valssi@karvi.fi

Kriteerit aineistojen luovuttamiselle 

Karvi myöntää käyttöoikeuden arviointiaineistojen hyödyntämiseen, mikäli kriteerit täyttyvät. Käytämme harkintaa esimerkiksi vallitsevien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Voimme myös kieltäytyä käyttöoikeuden myöntämisestä, jos aineiston käsittelyyn tarvittava työmäärä on huomattavan suuri tai jos tutkimus on Karvin arvojen vastainen. 

Aineistojen käytön maksullisuus 

Arviointiaineistojen käytön maksullisuudesta säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992). Maksu perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta (160/2021). 

Aineiston käyttäjän velvollisuudet 

Nimetty tutkija vastaa siitä, että aineistoa käytetään sopimuksessa määritettyjen käyttöehtojen mukaisesti. Jos aineiston käyttäjä on opinnäytetyön tai väitöskirjan tekijä, vastuu on ohjaajalla.

Aineistojen alkuperä on mainittava tutkimusjulkaisuissa. Kun tutkimus on päättynyt, aineistojen pohjalta tehdyistä julkaisuista tulee toimittaa tieto Karviin, osoitteeseen kirjaamo@karvi.fi.

Hakuohjeet 

Lähetä hakemuksesi aineistojen käytöstä osoitteeseen kirjaamo@karvi.fi. Hakulomakkeen voit ladata alta. 

Hakemuksesta tulee ilmetä 

  • Hakemuksen kohteena oleva Karvin arviointiaineisto mahdollisimman tarkasti
  • Tutkimussuunnitelma (tutkimusprojektin nimi, tutkimuskysymykset, pyydetyt aineistot ja niiden käyttötarkoitus sekä mahdollinen rahoitus)
  • Työn ohjaajan hyväksyntä ja allekirjoitus (koskee pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjoja) 

Jos olet opinnäytetyön tai väitöskirjan tekijä, käyttöoikeuden hakija on työsi ohjaaja.

Karvin arviointiaineistojen hakuprosessi. 1: Etukäteistiedustelu aineistosta (tarvittaessa), 2: Tarkennukset käyttöpyyntöön (tarvittaessa), 3: Hakulomakkeen ja tutkimussuunnitelman lähettäminen Karviin, 4: Sopimuksen laatiminen ja allekirjoittaminen, 5: Aineiston luovutus, 6: Mahdollinen laskutus, 7: Tutkimuksen tekeminen, 8: Tieto julkaisusta Karviin

Muut tietopyynnöt

Kansalaisilla on oikeus saada tieto julkisesta viranomaisen asiakirjasta riippumatta siitä, onko hän asiassa asianosainen vai ei. Yleiseen tiedonsaantioikeuteen liittyvissä tietopyynnöissä noudatamme Opetushallituksen ohjeistusta. Yleisestä tiedonsaantioikeudesta löydät tarkempaa tietoa Opetushallituksen sivulta Tiedonluovutuksen käytännöt ja tietopyynnöt.

Lisätietoja arviointiaineistojen käytöstä tutkimuksessa

Mira Huusko

Mira Huusko

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5565 Helsinki
Kuva Hannele Seppälästä.

Hannele Seppälä

varajohtaja
Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Yhteiset kehittämispalvelut
+358 29 533 5550 Helsinki