Vaasan ammattikorkeakoulun auditointi 2021

Korkeakoulutus

Vaasan ammattikorkeakoulun vahvuuksia ovat tiivis työelämäyhteistyö, työelämälähtöinen koulutus ja koulutuksen kehittäminen monipuolisen palautetiedon pohjalta. Opiskelijalähtöisyyttä ja opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan yksilö- ja ryhmäohjauksella ja läheisellä opettaja–opiskelija-suhteella. VAMKin toiminnan kehittämisen perustana on osallistumista tukeva toimintakulttuuri.

Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. VAMKille myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että VAMKin toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit.

Koulutusta kehitetään sekä opiskelija- että työelämälähtöisesti

VAMK kehittää tutkinto-ohjelmiaan systemaattisesti. Koulutuksen kehittämisessä hyödynnetään laajasti sekä VAMKin henkilökunnan, opiskelijoiden että ulkoisten sidosryhmien palautetta. VAMKin strategiset kumppanuudet tavoittavat hyvin työelämän tarpeet ja tukevat käytännönläheistä ja osaamislähtöistä koulutusta ja osaavan työvoiman tuottamista.

– VAMKin vahva opiskelijalähtöisyys näkyy sekä opetuksen toteutuksessa että opiskelijoiden ohjauksessa. Opiskelijoiden palautteesta ollaan kiinnostuneita, ja opiskelijakunta VAMOKilla on tärkeä rooli ammattikorkeakoulun kehittämistyössä. Opiskelijoiden ryhmäohjausta ja opinnäytetyön ohjausta on kehitetty tuloksekkaasti eteenpäin. VAMKin tulee kuitenkin varmistaa, että kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet kansainvälisiin oppimisympäristöihin ja työelämässä hankittaviin oppimiskokemuksiin. VAMKin tulee myös laajentaa jatkuvan oppimisen tarjontaa, sanoo Eva Werner, joka toimi VAMKin kansainvälisen auditointiryhmän puheenjohtajana.

Henkilöstöä tulee tukea muutoksessa

Laatupolitiikka ja laadunhallinta tukevat hyvin ammattikorkeakoulun johtamista ja VAMKin uuden strategian toimeenpanoa. Toiminnan kehittämisen perustana on osallistava toimintakulttuuri ja uudet, monialaiset vuorovaikutuksen kanavat. Henkilöstön työelämäjaksot ovat VAMKin hyvä käytäntö, jonka avulla edistetään uusimman työelämätiedon siirtymistä koulutukseen.

VAMKin kunnianhimoiset strategiset tavoitteet erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, jatkuvassa oppimisessa ja kansainvälistymisessä lisäävät haasteita henkilökunnalle. Tästä syystä auditointiryhmä suosittaa, että VAMK jatkaa henkilökunnan tukemista muutoksessa ja varmistaa hiljaisen tiedon siirtymisen organisaation sisällä.

VAMKilla on vahva ja tunnustettu rooli alueella

VAMK tiedostaa vastuunsa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Auditointivierailu osoitti, että VAMKilla on merkittävä vaikutus ympäristöönsä yhteistyön, tiedonsiirron ja yhteisten projektien avulla. VAMK on vahvistamassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa lupaavin menettelyin.

– VAMKin uuteen TKI-ohjelmaan ja uuteen kumppanuusmalliin sisältyy paljon potentiaalia. VAMKin olisi mahdollista satsata nykyistä pitkäjänteisempiin tutkimusohjelmiin kumppaneidensa kanssa ja näin ottaa nykyistä proaktiivisempi rooli TKI-ekosysteemien luomisessa ja kehittämisessä. Globaalien suuryritysten lisäksi VAMKin tulisi vahvistaa kumppanuuksiaan myös pienempien yritysten kanssa. Samoin alumniyhteistyön kehittämistä olisi hyvä jatkaa, toteaa puheenjohtaja Eva Werner.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005. Kaikki Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat osallistuneet auditointeihin. Nyt käynnissä on auditointien kolmas kierros, joka alkoi pilottiauditoinneilla vuonna 2018.

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla.

Lisätietoja

Sirpa Moitus.

Sirpa Moitus

Arviointineuvos
Korkeakoulutus
+358 29 533 5518 Helsinki