Auditering av Vasa yrkeshögskola 2021

Högre utbildning

Till Vasa yrkeshögskolas styrkor hör ett tätt samarbete med arbetslivet och att utbildningen utvecklas utifrån mångsidig respons. Att studerandena står i fokus och de studerandes välbefinnande stöds med individuell handledning och grupphandledning och nära relationer mellan lärarna och de studerande. Grunden för utvecklingen av VAMK:s verksamhet är en verksamhetskultur som utgår från inklusion.           

Vasa yrkeshögskola (VAMK) godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). VAMK beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. En godkänd auditering är ett bevis på att VAMK:s verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring.


Utbildningen utvecklas utgående både från de studerande och arbetslivet

VAMK utvecklar sina examensprogram systematiskt. När utbildningen utvecklas utnyttjas i stor utsträckning respons från både VAMK:s personal, studerande och externa intressentgrupper. VAMK:s strategiska partnerskap motsvarar arbetslivets behov väl och stöder en praktisk och kompetensorienterad utbildning och produktion av kompetent arbetskraft.

– Att VAMK i stor utsträckning utgår från de studerande syns både i hur undervisningen genomförs och i handledningen av de studerande. Man är intresserade av studerandenas respons och studerandekåren VAMOK har en viktig roll i yrkeshögskolans utvecklingsarbete. Grupphandledningen av de studerande och handledningen av lärdomsproven har utvecklats framgångsrikt. VAMK ska dock säkerställa att studerandena i alla examensprogram har lika möjligheter till internationella lärmiljöer och lärupplevelser i arbetslivet. VAMK ska också utvidga sitt utbud för kontinuerligt lärande, säger Eva Werner, ordförande för VAMK:s internationella auditeringsgrupp.


Personalen ska stödas i förändringarna

Kvalitetspolitiken och kvalitetssäkringen stöder ledningen av yrkeshögskolan och verkställandet av VAMK:s nya strategi på ett bra sätt. Grunden för utvecklingen av verksamheten är en inkluderande verksamhetskultur och nya, yrkesövergripande kanaler för växelverkan. Personalens arbetslivs-perioder är en god praxis vid VAMK. Med arbetlivsperioderna främjar man att den nyaste arbetslivskunskapen också inluderas i utbildningen.

VAMK:s ambitiösa strategiska mål i synnerhet inom forsknings-, utvecklings- och innovations-verksamheten, kontinuerligt lärande och internationalisering ökar utmaningarna för personalen. Därför rekommenderar auditeringsgruppen att VAMK fortsätter att stödja personalen i förändringarna och säkerställer att tyst kunskap delas inom organisationen.


VAMK har en stark och erkänd roll i regionen

VAMK är medveten om sitt ansvar för den samhälleliga påverkan. Auditeringsbesöket visade att VAMK genom samarbete, informationsförmedling och gemensamma projekt har stor inverkan på sin omgivande miljö. VAMK stärker sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet med lovande metoder.

– VAMK:s nya FUI-program och nya partnerskapsmodell har stor potential. VAMK kunde satsa på mer långsiktiga forskningsprogram tillsammans med sina samarbetspartner och på så sätt ta en mer proaktiv roll i att skapa och utveckla FUI-ekosystem. Förutom de globala storföretagen borde VAMK stärka sina partnerskap också med mindre företag. Likaså vore det bra att fortsätta utveckla alumnsamarbetet, konstaterar ordförande Eva Werner.


Auditeringen av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005. Alla Finlands universitet och yrkeshögskolor har deltagit i auditeringarna. Nu pågår auditeringarnas tredje omgång, som inleddes med pilotauditeringar 2018.

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Sirpa Moitus.

Sirpa Moitus

Utvärderingsråd
Högre utbildning
+358 29 533 5518 Helsingfors