Utvärdering av engagerande arbete i skolgemenskapen

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Målet med det engagerande arbetet i skolgemenskapen är att stöda både elever och skolpersonal i arbetet med att förebygga avhopp från utbildningen, främja elevers engagemang i skolgången, korrigera konsekvenserna av frånvaro och stärka välbefinnandet i skolgemenskapen. Undervisnings- och kulturministeriet kommer att utveckla en riksomfattande verksamhetsmodell för engagerande arbete i skolgemenskapen.

NCU genomför åren 2021−2023 ett projekt som har i uppgift att utvärdera hur de pilotförsök som har fått statsunderstöd för att utveckla engagerande arbete i skolgemenskapen genomförs och vilka effekter de har. Ett syfte med utvärderingen är att den med hjälp av metoder som bygger på utvecklande utvärdering ska stöda pilotförsökens effekter. Tanken är också att utvärderingen ska producera information som kan användas då den riksomfattande verksamhetsmodellen för engagerande arbete utvecklas.

Utvärderingen är en del av undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier.

Utvärderingen genomförs 1.3.2021–31.6.2023.

Etablering av verksamhetsmodellen

Undervisnings- och kulturministeriet, Nationella centret för utbildningsutvärdering och Utbildningsstyrelsen förbereder ett förslag på en nationell verksamhetsmodell. Förslaget behandlas i projektets styrgrupp i samarbete med intressegrupper. Verksamhetsmodellen presenteras under våren 2023. De ändringar och preciseringar som modellen medför införs i lagstiftningen och i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen.

Modellen utvecklas genom pilotförsök där olika arbetssätt i kommuner och skolor stöder elevernas engagemang i skolan. I pilotförsöken deltar elever från årskurserna 5–9 och skolpersonal från olika delar av Finland och medverkande i projektet är över 120 utbildningsanordnare.

Syftet med utvärderingen

Syftet med utvärdering är:

  • att producera information som stöd för att utarbeta en nationell verksamhetsmodell för engagerande arbete i skolgemenskapen
  • stödja det lokala utvecklingsarbetet.
  • att ta fram ett förslag som gäller nationell statistikföring av elevers frånvaro och en permanent uppföljning.

Fokus ligger på:

  1. administrativa och strukturella lösningar som möjliggör engagerande arbete i skolgemenskapen och främjar ingripande i frånvaro
  2. praxis och pedagogiska lösningar som stöder skolengagemang och förebygger frånvaro
  3. tillvägagångssätt för att ingripa i frånvaro.

Publikationer och material

Genom att klicka på länkarna kommer du till publikationer och material som har getts ut i samband med utvärderingen. Delrapporterna är skrivna på finska.

Delrapport I: Huoltajat ovat usein epätietoisia koulun toimintatavoista oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja poissaoloihin puuttumiseksi

Delrapport II: Luokanohjaajana toimiminen vaatii opettajilta monenlaista osaamista – yläkoulun luokanohjaajien kokemuksia työtä tukevista rakenteista, kouluun kiinnittymisen tukemisesta ja poissaoloihin puuttumisesta

Delrapport III: Erilaisia lähestymistapoja ja vaihtelevia asenteita – opetuksen järjestäjien kokemuksia poissaoloihin liittyvien toimintatapojen kehittämisestä

Mer information:

Kuva Hannele Seppälästä.

Hannele Seppälä

vice direktör
Enhetschef
Ledning och administration, Utvecklingstjänster
+358 29 533 5550 Helsingfors