Utvärdering av engagerande arbete i skolgemenskapen

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Målet med det engagerande arbetet i skolgemenskapen är att stöda både elever och skolpersonal i arbetet med att förebygga avhopp från utbildningen, främja elevers engagemang i skolgången, korrigera konsekvenserna av frånvaro och stärka välbefinnandet i skolgemenskapen. Undervisnings- och kulturministeriet har utvecklats en riksomfattande verksamhetsmodell för engagerande arbete i skolgemenskapen.

NCU har genomfört åren 2021−2023 ett projekt som har haft i uppgift att utvärdera hur de pilotförsök som har fått statsunderstöd för att utveckla engagerande arbete i skolgemenskapen genomförs och vilka effekter de har. Ett syfte med utvärderingen var att den med hjälp av metoder som byggte på utvecklande utvärdering ska stöda pilotförsökens effekter. Tanken var också att utvärderingen ska producera information som kan användas då den riksomfattande verksamhetsmodellen för engagerande arbete utvecklas.

Utvärderingen var en del av undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier.

Utvärderingen har genomfört 1.3.2021–31.6.2023.

Etablering av verksamhetsmodellen

Undervisnings- och kulturministeriet, Nationella centret för utbildningsutvärdering och Utbildningsstyrelsen förberet en nationell verksamhetsmodell. Förslaget behandlades i projektets styrgrupp i samarbete med intressegrupper. Verksamhetsmodellen presenterades under våren 2023. De ändringar och preciseringar som modellen medför infördes i lagstiftningen och i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen.

Modellen utvecklades genom pilotförsök där olika arbetssätt i kommuner och skolor stod elevernas engagemang i skolan. I pilotförsöken deltog elever från årskurserna 5–9 och skolpersonal från olika delar av Finland och medverkande i projektet var över 120 utbildningsanordnare.

Syftet med utvärderingen

Syftet med utvärdering har varit:

  • att producera information som stöd för att utarbeta en nationell verksamhetsmodell för engagerande arbete i skolgemenskapen
  • stödja det lokala utvecklingsarbetet.
  • att ta fram ett förslag som gäller nationell statistikföring av elevers frånvaro och en permanent uppföljning.

Fokus har lagit på:

  1. administrativa och strukturella lösningar som möjliggör engagerande arbete i skolgemenskapen och främjar ingripande i frånvaro
  2. praxis och pedagogiska lösningar som stöder skolengagemang och förebygger frånvaro
  3. tillvägagångssätt för att ingripa i frånvaro.

Publikationer och material

Genom att klicka på länkarna kommer du till publikationer och material som har getts ut i samband med utvärderingen.

Delrapport I: Vårdnadshavarna är ofta omedvetna om skolans verksamhetssätt för att främja elevernas välbefinnande och ingripa vid frånvaro

Delrapport II: Att arbeta som klassföreståndare kräver många slags kunskaper av lärarna – Klassföreståndares erfarenheter av stödjande strukturer för sitt arbete, stöd för skolengagemang och ingripande vid frånvaro

Delrapport III: Olika tillvägagångssätt och varierande attityder – utbildningsanordnarnas erfarenheter av utvecklingen av verksamhetssätt i anslutning till frånvaro

Delrapport IV: Tillhörighet, utanförskap och individuella önskemål – elevernas erfarenheter av främjande av välmående i skolan

Mer information:

Kuva Hannele Seppälästä.

Hannele Seppälä

vice direktör
Enhetschef
Ledning och administration, Utvecklingstjänster
+358 29 533 5550 Helsingfors