Auditering av Polisyrkeshögskolan 2023

Högre utbildning

Polisyrkeshögskolan godkändes i NCU:s auditering – styrkan är en arbetslivsinriktad polisutbildning och ett fungerande kvalitetssystem

Polisyrkeshögskolan godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Yrkeshögskolan fick beröm av auditeringsgruppen för arbetslivsinriktad planering och genomförande av polisutbildningen och en stark förmåga att identifiera sina egna förbättringsområden genom ett effektivt och systematiskt kvalitetssystem.

Utbildningens arbetslivsrelevans är Polisyrkeshögskolans styrka

Kompetensen hos dem som avlagt polisens yrkeshögskoleexamen (poliisi AMK/polis YH) och högre yrkeshögskoleexamen (poliisi ylempi AMK/polis högre YH) samt befälsexamen för räddningsbranschen (YH) är väl lämpad för arbetslivets nuvarande behov. Utbildningarnas styrkor är arbetslivsrelevansen, det nära samarbetet med arbetslivet och användningen av intressenternas respons i utvecklingen av utbildningarna. Tack vare sitt mångsidiga samarbete med externa intressenter och sitt framsynsarbete har yrkeshögskolan en bra förmåga att beakta förändringar i säkerhetsmiljön vad gäller utbildningsplaneringen även i fortsättningen.

Räddningsinstitutet ansvarar för anordnandet av utbildningen för befälsexamen för räddningsbranschen (YH) och Polisyrkeshögskolan ansvarar för beviljandet av examen. Det finns fortfarande utrymme för förbättringar när det gäller samarbete och harmonisering av praxis vid planering och genomförande av utbildning. Auditeringsgruppen rekommenderar att Polisyrkeshögskolan intensifierar sitt samarbete med Räddningsinstitutet för att utveckla kvaliteten på befälsexamen för räddningsbranschen (YH).

  • Uppdateringen av samarbetsavtalet mellan Polisyrkeshögskolan och Räddningsinstitutet erbjuder ett bra tillfälle att klargöra ansvarsområdena för befälsexamen för räddningsbranschen (YH), kommenterar Vesa Taatila, ordförande för auditeringsgruppen och rektor för Turun ammattikorkeakoulu.

Undervisningsmetoderna, bedömningen av lärandet och lärmiljöerna i polisutbildningen ger utmärkt stöd för att uppnå kompetensmålen. Dessutom bidrar de praktikperioder som ingår i studierna till studenternas yrkesmässiga utveckling. Responssystemen för kurserna och praktikperioderna och introduktionen av praktikhandledare behöver dock förbättras. Polisyrkeshögskolan utvecklar planmässigt och långsiktigt lärarnas kompetenser vad gäller undervisningsmetoder och pedagogik. Utvecklingsdagar för lärare och införandet av samundervisning för att stödja genomförandet av den nya läroplanen är exempel på utmärkt praxis. Personalens och studenternas behov beaktas brett vid utvecklingen av stödtjänster. 

Det finns ett brett utbud av fortbildning för poliser, men Polisyrkeshögskolan skulle kunna höja sin profil som en nationell enhet för kontinuerligt lärande och genom att planera fortbildning via internationellt samarbete. Auditeringsgruppen rekommenderar att Polisyrkeshögskolan klargör praxis för utveckling och styrning av fortbildningen på området.

Den proaktiva omvärldsbevakningen kopplar på ett utmärkt sätt samman Polisyrkeshögskolan och hela polisförvaltningens lägesbild

Den proaktiva omvärldsbevakningen och kopplingen till polisens lägesbildverksamhet kommer att ytterligare stärka Polisyrkeshögskolans strategiska ledning. Den nya delegationsfunktionen skapar goda möjligheter att främja yrkeshögskolans genomslag i samhället. Omorganisationen av Polisyrkeshögskolan ger möjlighet att stärka kopplingen mellan utbildning och forskning, utveckling och innovation (FUI).

Det finns många goda exempel på arbetsmodeller för kunskapsutbyte och -utveckling inom projekthanteringen av FUI-projekt, t.ex. rundabordssamtal med projektaktörer. Resultaten av yrkeshögskolans FUI-arbete sprids dock inte i tillräcklig utsträckning till polismyndigheterna.

  • Polisyrkeshögskolan borde i högre grad koppla FUI-verksamheten till utvecklingen av polisverksamheten och se till att projektresultaten omsätta i praktiken, säger Taatila.

Polisyrkeshögskolan identifierar väl sina förbättringsområden med hjälp av kvalitetssystemet

Polisyrkeshögskolan utnyttjar systematiskt kvalitetssystemet och den information som det genererar i sin strategiska ledning. Högskolans verksamhetshandbok, som är öppet tillgänglig på högskolans webbplats, beskriver tydligt gemensam praxis och utvecklingen av verksamheten.

  • Auditeringsgruppen var övertygad om att Polisyrkeshögskolan har en stark förmåga att identifiera sina egna utvecklingsbehov med hjälp av kvalitetssystemet och att kontinuerligt förbättra sin verksamhet på basis av detta. Ledningens informationssystem behöver dock göras smidigare, betonar Taatila.

Polisyrkeshögskolans styrka är dess motiverade och engagerade personal. Personalens kompetensutveckling stöds starkt. Det finns utrymme för att ytterligare stärka kompetensförsörjningen.

Polisyrkeshögskolan godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Yrkeshögskolan beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. Den godkända auditeringen är ett bevis på att yrkeshögskolans verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen gäller högskolans förfaringssätt, med vilka den upprätthåller och utvecklar kvaliteten på utbildningen, forskningen, utvecklingen och innovation samt samverkan med samhället och verksamhetens genomslag. De tillämpade auditeringskriterierna har publicerats i NCU:s auditeringshandbok för högskolor.

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Sirpa Moitus.

Sirpa Moitus

Utvärderingsråd
Högre utbildning
+358 29 533 5518 Helsingfors