Förhållandet mellan yrkesutbildningens kunnande och yrkeshögskolestudiernas krav

Yrkesutbildning Högre utbildning

Åren 2022–2023 genomför NCU en utvärdering av hur kunnandet hos studerande som avlagt en yrkesutbildning motsvarar yrkeshögskolestudiernas krav. Bakgrunden till utvärderingen är bland annat förändringar i yrkeshögskolornas urvalsförfaranden och mer omfattande användning av examensbetyg från yrkesutbildning i urvalet av studerande, samt målet enligt Visionen för högskoleutbildningen och forskningen år 2030-arbetet och Utbildningspolitiska redogörelsen att andelen högskoleutbildade unga vuxna ska stiga till 50 procent av åldersklassen. Utvärderingens resultat publiceras i januari 2024.

Aktuellt

Vi välkomnar dig att reflektera över de preliminära slutsatserna och rekommendationerna från utvärderingen i ett webbinarium den 26 oktober 2023 kl. 9.00-11.30:

 • Syftet är att klargöra och komplettera den bild som framkommit vid tidigare datainsamlingar, till exempel om vilken typ av färdigheter för fortsättä studier yrkesinriktad examensutbildning ger, hur yrkeshögskolorna stöder kompetensutveckling och progression i studierna samt hur samarbetet mellan yrkesutbildningsanordnare och yrkeshögskolor fungerar. 
 • Seminariedeltagarnas synpunkter kommer att spela en viktig roll i utformningen av de slutliga slutsatserna och rekommendationerna. 
 • Evenemanget hålls på finska och är kostnadsfritt för deltagarna. I små grupper kan diskussionerna föras på finska, svenska eller engelska.
 • Vänligen anmäl dig senast den 23.10.2023: https://link.webropolsurveys.com/S/911FC80EC3EF02CB

Yrkeshögskolor:

 • Workshops för studerande vid yrkeshögskolor kommer att genomföras i september 2023.
 • Workshopparna kommer endast att gälla för en del av yrkeshögskolorna. De yrkeshögskolor som valts ut för datainsamlingen informerades separat via e-post.

Utvärderingens mål

 • Främja smidiga övergångar antingen direkt från yrkesutbildningen eller från arbetslivet till yrkeshögskolestudier.
 • Ge en helhetsbild av det kunnande och de färdigheter som yrkesutbildningen ger i förhållande till yrkeshögskolestudiernas krav.
 • Utreda hur yrkeshögskolorna stöder sina studerande som avlagt yrkesexamina i kompetensutvecklingen och framskridandet i studierna.
 • Öka den inbördes förståelsen mellan olika ansvarspersoner inom yrkesutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen.

Även om utvärderingen granskar de färdigheter för fortsatta studier som yrkesutbildningen ger i förhållande till yrkeshögskolestudiernas krav, kan resultaten till tillämpliga delar även användas i utvecklingen av studievägar från yrkesutbildning till universiteten.

Utvärderingsfrågor

Följande utvärderingsfrågor har fastställts för utvärderingen:

 • Hurdana färdigheter för fortsatta studier ger en yrkesinriktad examensutbildning?
  • Hurdana kunskaper och färdigheter ger en yrkesutbildning i förhållande till yrkeshögskolestudiernas krav? Styrkor och utvecklingsområden.
  • Hur stöder man inom yrkesutbildningen utvecklingen av kunnande och färdigheter som krävs i yrkeshögskolestudier.
 • Hur stöder yrkeshögskolorna sina elever som avlagt yrkesexamina i kompetensutvecklingen och framskridandet i studierna? Styrkor och utvecklingsområden.
 • Vilka faktorer främjar och hindrar utvecklingen av färdigheter för fortsatta studier och framskridandet i högskolestudier för studerande som avlagt yrkesexamen? Hur fungerar samarbetet mellan yrkeshögskolor och anordnare av yrkesutbildning?

Mer information om utvärderingens bakgrund och mål finns i projektplanen för utvärderingen. 

Anskaffning av utvärderingsinformation

I utvärderingen samlar NCU in information från yrkeshögskolestuderande som avlagt yrkesexamen, anordnare av yrkesutbildning, yrkeshögskolor samt undervisande och handledande personal. Preliminär tidtabell för datainsamlingen:

 • April–maj 2023: Yrkeshögskolornas ledning och personal
 • Augusti–september 2023: Anordnare av yrkesutbildning
 • September 2023: Yrkeshögskolestuderande

I utvärderingen används också i stor utsträckning befintlig utvärderings-, statistik- och registerinformation för att besvara utvärderingsfrågorna.

Utvärderingsgrupp

För utvärderingen har en utvärderingsgrupp med många olika perspektiv utnämnts till stöd för NCU:s experter:

 • Maija Aaltola, ledande rektor, Esboregionens utbildningssamkommun Omnia
 • Ari-Pekka Anttila, utbildningsdirektör, Ammattiopisto Luovi (till och med 31.7.2023 specialsakkunnig, Tampereen ammattikorkeakoulu)
 • Hannele Keränen, kompetensområdesdirektör, Lapin ammattikorkeakoulu
 • Niina Nurkka, utvärderingsexpert, Nationella centret för utbildningsutvärdering
 • Saila Peteri, kompetensområdeschef, Lapin koulutuskeskus Redu
 • Kari Ranta, koordinator för studiehandledning, Savon ammattiopisto
 • Sini Riihimäki, samhällspedagog (YH)-studerande, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Annika Stadius, direktör, Yrkeshögskolan Arcada
 • Mika Tammilehto, forskaröverlärare, Hämeen ammattikorkeakoulu

Material som producerats i utvärderingen 

Meddelanden och instruktioner

Enkäter och andra datainsamlingar

Dataskydd

Mer information om utvärderingen

Raisa Hievanen.jpg
Utvärderingsexpert
Veera Hakamäki-Stylman
Utvärderingsexpert

Andra NCU-utvärderingar som granskar övergångar från ett utbildningsstadium till ett annat

 • Smidigt vidare – En fungerande studiegång från yrkesutbildning till yrkeshögskola  samt samarbetet mellan utbildningsstadierna (länken kommer att uppdateras) 
 • Utvärdering av de nya formerna av studiehandledning 2022–2024
 • Studerandes övergångar och smidiga studievägar (länken kommer att uppdateras)
 • IIEP-UNESCO-projektet: Flexibla studievägar inom högskoleutbildningen 2018–2022 (länken kommer att uppdateras)
 • Utbildningsvägar för invandrare (länken kommer att uppdateras)