Förhållandet mellan yrkesutbildningens kunnande och yrkeshögskolestudiernas krav – inledande resultat av utvärderingen

Meddelande Yrkesutbildning Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderar under åren 2022–2023 de färdigheter för fortsatta studier som yrkesutbildningen ger för de krav som yrkeshögskolestudierna ställer. Av utvärderingen har nu publicerats inledande resultat om kunskaper hos studerande som avlagt yrkesexamen, om stöd under yrkesutbildningen för utveckling av färdigheter som behövs för yrkeshögskolestudier, handledning av studerande som avlagt yrkesutbildning och stöd vid yrkeshögskolor samt samarbete mellan yrkeshögskolor och anordnare av yrkesutbildning. Ett utbildningspolitiskt mål även för den nuvarande regeringen är att öka andelen högutbildade unga. För att målet ska nås förutsätts det att allt fler personer, som avlagt yrkesexamen, någon gång fortsätter sina studier vid en högskola.

NCU anordnar 26.10.2023 ett utvecklingswebbinarium utifrån de preliminära slutsatserna om utvärderingen och utvecklingsrekommendationerna för den.

De som avlagt yrkesexamen har framgång i yrkeshögskolestudierna

Avlagd yrkesinriktad examen ger den studerande behörighet för fortsatta studier såväl vid yrkeshögskolor som vid universitet. Av dem som sökt till yrkeshögskolestudier som inleddes hösten 2021 hade cirka hälften avlagt yrkesexamen. Cirka en tredjedel av dem fick en studieplats vid en yrkeshögskola. Enligt statistiken förekommer det knappt någon skillnad i studieframgången i yrkeshögskolestudierna mellan personer som avlagt yrkesinriktad examen och personer med gymnasieutbildning.

En enhetlig uppfattning om viktiga färdigheter för fortsatta studier skapar en hållbar grund för smidiga utbildningsvägar för de studerande

De åsikter som anordnare av yrkesutbildning, ledning för yrkeshögskolor och personal vid yrkeshögskolor har om de viktigaste färdigheterna för fortsatta studier som behövs i yrkeshögskolestudierna är enligt utvärderingsresultaten i huvudsak samstämmiga. Alla instanser lyfte fram studiefärdigheter, såsom självstyrning och initiativförmåga, kommunikationsfärdigheter, kunskaper i främmande språk samt matematisk-naturvetenskapliga kunskaper.

Dessutom upplevde anordnarna av yrkesutbildningen att yrkeskunnighet är en central färdighet för fortsatta studier. Trots att yrkeshögskolorna identifierade yrkesskickligheten som en styrka för studerande som avlagt yrkesexamen, upplevde de inte på samma sätt att den är en central färdighet som gagnar högskolestudierna.

Yrkesutbildningens aktörers och yrkeshögskolornas i huvudsak samstämmiga uppfattning om de färdigheter för fortsatta studier som behövs vid högskolestudier skapar en god grund för vidareutveckling av smidiga utbildningsvägar för de studerande. Det är också viktigt att notera att arbetslivet önskar samma färdigheter hos dem som utexamineras från yrkesutbildning, konstaterar utvärderingsexperten Veera Hakamäki-Stylman.

Kom och diskutera de preliminära slutsatserna och rekommendationerna i utvärderingen!

NCU anordnar 26.10.2023 ett utvecklingswebbinarium utifrån de preliminära slutsatserna om utvärderingen och utvecklingsrekommendationerna för den.

Vi vill särskilt välkomna alla som är intresserade av att utveckla yrkesutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen till vårt webbinarium. På webbinariet försöker vi precisera och komplettera den bild som hittills skapats av de studerandes färdigheter för fortsatta studier, det stöd som yrkeshögskolorna erbjuder samt samarbetet mellan yrkeshögskolor och anordnare av yrkesutbildning. Webbinariedeltagarna har en viktig roll i utformningen av utvärderingens slutliga slutledningar och rekommendationer, säger utvärderingsexperten Raisa Hievanen.

Mer information och anmälningslänk (på finska)  

Vad grundar sig resultaten på?

De publicerade resultaten baserar sig på intervjuer med yrkesutbildningsanordnare och yrkeshögskolor under våren och i början av hösten 2023, på uppgifter i datalagret Koski om vitsord för studerande inom yrkesutbildningen samt på uppgifter i undervisningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen. I den slutliga utvärderingsrapporten utnyttjas dessutom bland annat studerandes erfarenheter av yrkeshögskolestudier.

Slutrapporten om utvärderingen publiceras 25.1.2024.

Mer information:

Resultatsammanställningen: Hakamäki-Stylman, V., Hievanen, R., Aaltola, M., Anttila, A., Keränen, H., Nurkka, N., Peteri, S., Ranta, K., Riihimäki, S., Stadius, A. & Tammilehto, M. 2023. Förhållandet mellan yrkesutbildningens kunnande och yrkeshögskolestudiernas krav – Inledande resultat av utvärderingen