Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin – ensimmäisiä tuloksia arvioinnista

Tiedote Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi vuosina 2022–2023 ammatillisen koulutuksen tuottamia jatko-opintovalmiuksia suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin. Arvioinnista on nyt julkaistu ensimmäisiä tuloksia, jotka koskevat ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden osaamista, ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavien valmiuksien kehittymisen tukemista ammatillisen koulutuksen aikana, ammatillisen koulutuksen suorittaneiden opiskelijoiden ohjausta ja tukea ammattikorkeakouluissa sekä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen välillä. Nykyisenkin hallituksen yhtenä koulutuspoliittisena tavoitteena on korkeakoulutettujen nuorten osuuden kasvattaminen ja tavoitteen saavuttaminen edellyttää sitä, että entistä useampi ammatillisen tutkinnon suorittanut jatkaa jossain vaiheessa opintojaan korkeakoulussa.

Karvi järjestää kehittämiswebinaarin arvioinnin alustavista johtopäätöksistä ja kehittämissuosituksista 26.10.2023. 

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet menestyvät ammattikorkeakouluopinnoissa

Ammatillisen tutkinnon suorittaminen antaa opiskelijalle jatko-opintokelpoisuuden niin ammattikorkeakouluihin kuin yliopistoihinkin. Syksyllä 2021 alkaneisiin ammattikorkeakouluopintoihin hakeneista noin puolet oli suorittanut ammatillisen tutkinnon. Heistä noin kolmasosa sai opiskelupaikan ammattikorkeakoulusta. Tilastojen valossa ammatillisen tutkinnon tai lukiokoulutuksen suorittaneiden ammattikorkeakouluopintojen etenemisessä ei ole juuri eroa.

Yhtenäinen käsitys tärkeistä jatko-opintovalmiuksista luo kestävän pohjan opiskelijoiden sujuville koulutuspoluille

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien, ammattikorkeakoulujen johdon ja ammattikorkeakoulujen henkilöstön näkemykset keskeisimmistä ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavista jatko-opintovalmiuksista ovat arvioinnin tulosten mukaan pääosin yhtenevät. Kaikki tahot nostivat esiin opiskelutaidot, kuten itseohjautuvuuden ja oma-aloitteisuuden, viestinnälliset valmiudet, vieraiden kielten osaamisen sekä matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen. 

Lisäksi ammatillisen koulutuksen järjestäjät kokivat, että ammatillinen osaaminen on keskeinen jatko-opintovalmius. Vaikka ammattikorkeakoulut tunnistivat ammatillisen osaamisen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden vahvuudeksi, eivät he samaan tapaan kokeneet sen olevan keskeinen korkeakouluopinnoissa hyödyksi oleva valmius.

Ammatillisen koulutuksen toimijoiden ja ammattikorkeakoulujen pääosin yhtenevät käsitykset korkeakouluopinnoissa tarvittavista jatko-opintovalmiuksista luovat hyvän pohjan opiskelijoiden sujuvien koulutuspolkujen kehittämiselle edelleen. On myös tärkeää huomata, että työelämä toivoo ammatillisesta koulutuksesta valmistuvilta näitä samoja taitoja, toteaa arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman

Tule keskustelemaan arvioinnin alustavista johtopäätöksistä ja suosituksista!

Karvi järjestää kehittämiswebinaarin arvioinnin alustavista johtopäätöksistä ja kehittämissuosituksista 26.10.2023. 

Haluamme toivottaa erityisesti jokaisen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneen mukaan webinaariimme. Webinaarissa pyrimme täsmentämään ja täydentämään tähän mennessä meille muodostunutta kuvaa opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksista, ammattikorkeakoulujen tarjoamasta tuesta sekä yhteistyöstä ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien välillä. Webinaarin osallistujien näkemyksillä on merkittävä rooli arvioinnin lopullisten johtopäätösten ja suositusten muotoilussa, sanoo arviointiasiantuntija Raisa Hievanen.

Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki 

Mihin tulokset perustuvat?

Julkaistut tulokset perustuvat ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja ammattikorkeakouluille keväällä ja alkusyksystä 2023 tehtyihin kyselyihin, KOSKI-tietovarannon tietoihin ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden arvosanoista sekä opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen tietoihin. Lopullisessa arviointiraportissa hyödynnetään lisäksi muun muassa opiskelijoiden kokemuksia ammattikorkeakouluopinnoista. 

Arvioinnin loppuraportti julkaistaan 25.1.2024.

Lisätietoja:

Tuloskooste: Hakamäki-Stylman, V., Hievanen, R., Aaltola, M., Anttila, A., Keränen, H., Nurkka, N., Peteri, S., Ranta, K., Riihimäki, S., Stadius, A. & Tammilehto, M. 2023. Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin – Ensimmäisiä tuloksia arvioinnista