ENQA:n ulkoinen arviointi 2021–2022

Korkeakoulutus

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) -järjestö arvioi Karvin korkeakoulutuksen arviointitoimintaa syyskuussa 2021.

Kansainvälinen arviointiryhmä antoi Karville parhaan mahdollisen arvion kaikista paitsi yhdestä arvioinnin kohteena olleista teemoista. Arvioinnissa Karvi osoitti, että sen korkeakoulutuksen arviointitoiminta vastaa eurooppalaisia laadunhallinnan periaatteita.

Arvioinnin tuloksena Karvi jatkaa ENQAn täysjäsenenä. Karvi myös uusi listauksensa luotettavien arviointitoimijoiden rekisterissä EQARissa.

Kansainvälinen arviointiryhmä arvosti Karvin kehittävää otetta

Ulkoinen arviointi kohdistui erityisesti Karvin korkeakouluja koskevaan arviointitoimintaan, kuten auditointeihin ja tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointeihin (EUR-ACE). Arviointitoimijoita koskevia eurooppalaisia periaatteita, kuten organisaation tavoitteita, virallista asemaa, riippumattomuutta, sisäistä laadunhallintaa ja resursseja, tarkasteltiin kuitenkin laajemmin.

Kansainvälinen arviointiryhmä totesi raportissaan, että Karvi on arvostettu toimija Suomen korkeakoulujärjestelmässä ja sillä on vahva korkeakoulujen ja sidosryhmien luottamus. Karvi sai ryhmältä kiitosta reflektiivisestä, avoimesta ja kehittävästä otteestaan.

Lisääntynyt vuorovaikutus ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa tuo lisäarvoa Karvin arviointitoiminnalle

Arviointiryhmän arvion mukaan Karvin korkeakoulujen arviointitoiminta vastaa lähes täysin eurooppalaisia korkeakoulutuksen laadunhallinnan periaatteita (ESG 2015). Ainoastaan huomautukset ja valitukset –periaatteen (2.7.) kohdalla ryhmä päätyi arvioon ”täyttää vaatimukset suurelta osin” (substantially compliant).

Arvioinnissa ryhmä tarkasteli erityisesti edellisen ulkoisen arvioinnin suosituksia, jotka liittyivät sidosryhmäyhteistyöhön ja valitusmenettelyyn. Arviointiryhmän mielestä Karvi on onnistunut kehittämistyössä, ja sidosryhmäyhteistyö on toiminnan vahvuus. Ryhmän mukaan Karvi on viime vuosina onnistunut vakiinnuttamaan ja kehittämään toimintaansa luotettavana kumppanina ja korkeakoulujen kehittämisen tukijana. Yhtenä esimerkkinä mainittiin se, että Karvi on sisällyttänyt vertaisoppimisen menetelmänä kolmannen kierroksen auditointeihin, mikä tukee korkeakouluja toiminnan parantamisessa.

Karvin valitusmenettelyjä tulee arvioinnin mukaan kehittää

Karvi on edellisen ulkoisen arvioinnin suosituksen perusteella kehittänyt valitusmenettelyn auditoinneille ja tekniikan alan tutkinto-ohjelmien akkreditoinneille. Menettelyssä korkeakoulujen on mahdollista tehdä pyyntö auditoinnin tai akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Arviointiryhmän mielestä Karvilla tulisi olla huomautusmenettely, jonka avulla korkeakoulu voisi ilmaista tyytymättömyytensä arviointiprosessin toteuttamiseen tai sen toteuttajiin. Valitusmenettelyn voisi myös laajentaa koskemaan kaikkia päätöksiä.

Lisäksi ryhmän mielestä kansainvälisten sidosryhmäedustajien sisällyttäminen Karvin toimielimiin voisi tuoda ulkopuolista näkökulmaa Karvin toimintaan. Karvi voisi myös tulevissa korkeakoulujen arviointimalleissa korostaa entistä vahvemmin käytäntöjä, joilla korkeakoulut systemaattisesti seuraavat ja arvioivat koulutusohjelmiaan.

Ulkoisessa arvioinnissa arvioitiin sitä, miten Karvin toiminta vastaa eurooppalaisia laadunhallinnan periaatteita Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA, ESG 2015. Yhteiset eurooppalaiset periaatteet muodostavat perustan eri maiden korkeakoulujärjestelmien väliselle luottamukselle, liikkuvuudelle ja tunnustamiselle.

ENQAn nimeämä kansainvälinen arviointiryhmä vastasi arvioinnista

Arvioinnin toteutuksesta vastasi kansainvälinen ENQAn nimeämä arviointiryhmä:

  • Bryan Maguire, Director of Quality Assurance, Quality and Qualifications Ireland (QQI), Irlanti, puheenjohtaja
  • Ronny Heintze, Commissioner for International Affairs, Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs (AQAS), Saksa, sihteeri
  • Terhi Nokkala, ylipistotutkija, Jyväskylän yliopisto, Suomi
  • Alexandra-Simona Zamfir, tohtoriopiskelija, “GRIGORE T. POPA”, University of Medicine and Pharmacy IASI, Romania

Arvioinnin kohde ja prosessi

Ulkoisessa arvioinnissa arvioitiin sitä, miten Karvin toiminta vastaa eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA, ESG) ulkoisen laadunvarmistuksen ja arviointitoimijoiden osalta.

Karvi laati itsearviointiraportin ulkoista arviointia varten. Arviointiryhmä toteutti verkkovälitteisen vierailun Karviin syyskuussa 2021 ja haastatteli Karvin ja korkeakoulujen arviointijaoston, korkeakoulujen, OKM:n, arviointiryhmien ja muiden keskeisten sidosryhmien edustajia.

Ulkoisen arvioinnin läpäisy on ehto ENQA:n täysjäsenyydelle sekä pääsylle luotettavien arviointitoimijoiden rekisteriin EQAR:iin ja toisaalta myös osoitus siitä, että Suomessa on toimiva, luotettava ja eurooppalaiset periaatteet täyttävä korkeakoulujen ulkoinen laadunhallinta.

Ulkoisen arvioinnin raportti 2022 (julkaistu ENQAn verkkosivuilla)

Karvin korkeakoulujen ja vapaan sivistystyön yksikkö laati arviointia varten itsearviointiraportin, jossa se kuvaa omaa toimintaansa yleisesti ja erityisesti suhteessa eurooppalaisiin laadunvarmistuksen kriteereihin (ESG).

Karvin itsearviointiraportti ENQA:lle 2021 (englanniksi)

Karvin korkeakoulujen ja vapaan sivistystyön yksikkö laati ulkoisen arvioinnin seurantaraportin ENQA:lle maaliskuussa 2024. Seurantaraportissa Karvi raportoi toimenpiteitään suhteessa ENQA:n arviointiryhmän suosituksiin. 

Lisätietoja

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki
Helka Kekäläinen.

Helka Luodelahti

Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Korkeakoulutus, Vapaa sivistystyö
+358 29 533 5513 Helsinki