Laurea-ammattikorkeakoulun auditointi 2022

Korkeakoulutus

Laurea-ammattikorkeakoulu läpäisi Karvin auditoinnin erinomaisin tuloksin – vahvuutena koulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen

Laurea-ammattikorkeakoulu sai Karvin auditointiryhmältä erityistä kiitosta koulutuksen pitkäjänteisestä kehittämisestä ja aluetta kehittävästä avainkumppanuusmallista. Opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät on osallistettu hyvin mukaan kehittämiseen.

Laurean kehittämispohjainen toimintamalli tukee koulutusten työelämäläheisyyttä ja opiskelijakeskeisyyttä

Laurea-ammattikorkeakoulussa on kehitetty pitkäjänteisesti kehittämispohjaista oppimisen toimintamallia (Learning by Developing, LbD). Toimintamalli tukee erinomaisesti koulutusten työelämäläheisyyttä ja opiskelija­keskeisyyttä ja edistää sekä opiskelijoiden että opettajien verkostoitumista työelämän kanssa. Laureassa tarjotaan opiskelijoille monipuolisia ohjaus- ja tukipalveluita, joita kehitetään myös aktiivisesti. Opiskelijat, henkilöstö, työelämän edustajat sekä alumnit osallistuvat systemaattisesti koulutuksen kehittämiseen.

Laureassa voisi edelleen kehittää tavoitteellisesti osaamisen arvioinnin tapoja ja koulutuksen kan­sainvälisyyttä sekä varmistaa niiden yhdenvertainen toteutuminen eri koulutuksissa. Myös henkilös­tön alakohtaisen sisältöosaamisen ajantasaisuudesta ja siihen liittyvästä osaamisen kehittämisestä olisi hyvä huolehtia nykyistä systemaattisemmin.

Laurean avainkumppanuusmalli kehittää koko Uudenmaan aluetta

Laurean aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli on innovatiivinen ja organisaatiota kehittävä, ja sillä on sel­keät tavoitteet. Avainkumppanuusmalli sitoo hyvin eri avainkumppaneita yhteen.

  • Aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli antaa Laurealle erinomaisen mahdollisuuden kehittyä alueen keskeiseksi vaikuttajaksi työelämäosaamisen ja elinvoiman kehittäjänä koko Uudellamaalla, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja, Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm.

Avainkumppanuusmallin lisäksi Laurean Living Lab -toiminta sekä kansalliset ja kansainväliset verkostot luovat pitkäjänteiseen kehittämiseen kannustavan ilmapiirin.

Myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on oleellinen osa Laurean kokonaisstrategian toteuttamista. TKI-toimintaa toteutetaan koko korkeakoulussa, ja suhtautuminen siihen on innostunutta ja tavoitteellista. Laurea voisi kasvattaa vielä entisestään TKI-toiminnan tunnettavuutta avainkumppaneiden avulla, luoda heidän kanssaan uusia yhteishankkeita ja kasvattaa niiden avulla korkeakoulun TKI-toiminnan määrää.

Laatujärjestelmä toimii Laureassa arjen kehittämisen työkaluna

Korkeakoulun laatujärjestelmä on Laureassa hyväksytty ja päivittäin käytetty työkalu. Laurean laatujärjestelmän kehittämiseen on osallistettu laajasti sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät. Henkilöstö on sisäistänyt hyvin Laurean kriittiset muutoshankkeet, jotka on perustettu strategisten kehittämiskohteiden viemiseksi koko korkeakouluun.

Auditointiryhmä kuitenkin suosittelee, että jatkossa strategian päivitykset tehtäisiin vuosittaisen tarkastelun sijaan 2–3 vuoden välein. Tämä mahdollistaisi vielä nykyistä paremmin ulkoisten sidosryhmien kuulemisen sekä hallituksen osallistamisen strategiatyöhön. Myös henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista on seurattava nykyistä systemaattisemmin ja kehitettävä niitä tukevaa toimintaa nykyistä aktiivisemmin.

 

Laurea-ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Laurea-ammattikorkeakoululle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että Laurea-ammattikorkeakoulun toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005.

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla.

Lisätietoja

Mira Huusko

Mira Huusko

Johtava arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5565 Helsinki