Teema- ja järjestelmäarvioinnit

Lukiokoulutus

Teema-arvioinnit kohdistuvat tiettyyn sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin (esim. lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet). Kohteena voi olla myös koulutusmuodon osa-alueen tilan arviointi (esim. erityisopetus lukiossa). Järjestelmäarvioinneissa tarkastellaan koulutusjärjestelmää kokonaisuudessaan tai sen yhtä osa-aluetta, koulutuspolitiikkaa ja sen toimeenpanoa tai koulutusjärjestelmän uudistamis- ja kehittämisprosesseja (esim. opetussuunnitelmajärjestelmän toimivuus).

Teema- ja järjestelmäarvioinneissa arviointihanketta varten muodostetaan monitahoinen suunnittelu- ja arviointiryhmä. Arvioinneissa käytetään osallistavia ja monipuolisia arviointimenetelmiä. Olennaista on eri sidosryhmien näkökulmien huomioon ottaminen, arvioitavan ilmiön kriittinen ja syvällinen tarkastelu sekä koko­naisvaltaisen kuvan hahmottaminen arvioitavasta kohteesta.

Meneillään olevat arvioinnit

Lukiouudistuksen arviointi (LUKA)
Opinto-ohjauksen uusia muotoja koskeva arviointi (OHJA) 2022-2024

Päättyneet arvioinnit vuosilta 2020-2023

Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella
Lukion tuntijakokokeilun arviointi
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen

Arvioinnit vuosilta 2014-2019

Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa
Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
Työrauha ja turvallinen oppimisympäristö kouluissa ja oppilaitoksissa
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi
Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä
Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen
Lukioiden erityisen koulutustehtävän järjestämislupahakemusten arviointi
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet