Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus

Ammattikorkeakoulujen uusista opiskelijoista lähes puolet on suorittanut ammatillisen tutkinnon. Näiden opiskelijoiden vahvuuksia ammattikorkeakouluopinnoissa ovat erityisesti ammatillinen osaaminen, työkokemus ja työelämätaidot. Mahdolliset puutteet opiskelijoiden osaamisessa liittyvät usein viestinnällisiin valmiuksiin, vieraisiin kieliin ja matematiikkaan. Ammattikorkeakoulut kuitenkin tukevat opiskelijoitaan monin tavoin ja ammatillisen tutkinnon suorittaneet opiskelijat menestyvät korkeakouluopinnoissaan.

Karvi arvioi vuosina 2022–2023 ammatillisen koulutuksen tuottamia jatko-opintovalmiuksia suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin. Korkeakoulutettujen nuorten aikuisten määrän nosto on jo pitkään ollut yksi keskeinen koulutuspoliittinen tavoite Suomessa. Tämä edellyttää, että tulevaisuudessa nykyistä useampi ammatillisen tutkinnon suorittanut jatkaisi jossain vaiheessa opintojaan korkeakouluissa. Tällä arvioinnilla pyrittiin tukemaan ammatillisen tutkinnon suorittaneiden koulutuspolkuja korkeakouluopintoihin. Arvioinnissa haimme vastauksia seuraaviin arviointikysymyksiin:

 • Millaiset jatko-opintovalmiudet ammatillinen tutkintokoulutus tuottaa?
  • Millaista osaamista ja valmiuksia ammatillinen koulutus tuottaa suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin? Vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
  • Miten ammatillisissa oppilaitoksissa tuetaan ammattikorkeakouluopinnoissa vaadittavan osaamisen ja valmiuksien syntymistä?
 • Miten ammattikorkeakoulut tukevat ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoidensa osaamisen kehittymistä ja opinnoissa etenemistä? Vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
 • Mitkä tekijät edistävät ja estävät ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksien kehittymistä ja ammattikorkeakouluopinnoissa etenemistä? 
 • Miten yhteistyö ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen välillä toimii?

Keskeisiä johtopäätöksiä ja kehittämissuosituksia

Ammattikorkeakouluopinnot ovat suosittuja ammatillisen tutkinnon suorittaneiden keskuudessa

Ammatillisen tutkinnon suorittaminen antaa opiskelijalle jatko-opintokelpoisuuden niin ammattikorkeakouluihin kuin yliopistoihinkin. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulujen uusista opiskelijoista lähes puolet on suorittanut ammatillisen tutkinnon. Osalla aloista, kuten terveys- ja hyvinvointiala ja tekniikan alat, ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden osuus on jo yli puolet uusista opiskelijoista. 

Korkeakouluopinnossa tarvittavista valmiuksista ollaan pääosin yksimielisiä

Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä ja ammattikorkeakouluilla on pääosin yhtenevä käsitys siitä, mitkä ovat keskeisimpiä korkeakouluopinnoissa tarvittavia valmiuksia. Keskeisinä valmiuksina pidetään opiskelutaitoja- ja valmiuksia, viestinnällisiä valmiuksia, kuten kirjoitus- ja lukutaitoa, vieraiden kielten osaamista ja matemaattista osaamista. Lisäksi ammatillisen koulutuksen järjestäjät toteavat, että alakohtainen ammatillinen osaaminen on yksi keskeinen jatko-opintovalmius, jonka ammatillinen koulutus tuottaa.

Ammattikorkeakoulujen tulisi tunnistaa ammatillisten tutkintojen alakohtainen ammatillinen osaaminen nykyistä kattavammin jatko-opintovalmiuksia lisääväksi tekijäksi ja hyödyntää opiskelijoilla jo olevaa ammatillista osaamista suunniteltaessa opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja. Tällä hetkellä esimerkiksi HOPSien eli henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laadinnan yhteydessä ei aina systemaattisesti selvitetä, mitä aiempaa AMK-opintojen kannalta relevanttia osaamista opiskelijalla on.

Ammatillinen osaaminen vahvuutena, matemaattisessa osaamisessa kehitettävää

Ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta ammatillisen tutkinnon suorittaneiden vahvuus on heidän ammatillisessa osaamisessaan. Lisäksi työkokemus ja työelämätaidot sekä osalla opiskelijoista myös opiskelutaidot ovat vahvat. Osaamisen puutteet taas liittyvät viestinnällisiin taitoihin, kuten kirjoitus- ja lukutaitoon ja kielitaitoon, matemaattiseen osaamiseen ja osalla opiskelijoista opiskelutaitoihin. Ammattikorkeakouluilla on kuitenkin tarjolla monipuolista tukea, kuten tukipajoja ja -kursseja, opiskelijoille, jotta he pärjäisivät opinnoissa. 

Opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksien tukemiseksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee suunnitella, miten näiden valmiuksien kehittymistä tuetaan. Tällä hetkellä lähes puolet järjestäjistä ei ole kuvannut pedagogista toimintaansa ohjaavassa asiakirjassaan, miten ne tukevat jatko-opintovalmiuksien kehittymistä. Järjestäjien tulee myös varmistaa, että opiskelijat saavat tavoitteidensa mukaista opetusta. Erityisesti kehitettävää on yleissivistävään osaamiseen keskittyvien yhteisten tutkinnon osien opetuksessa. 

Tilastojen mukaan ammatillisen tutkinnon suorittaneet opiskelijat valmistuvat ammattikorkeakouluopinnoista jopa hieman lukiotaustaisia opiskelijoita nopeammin. Osa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ei kuitenkaan usko mahdollisuuksiinsa ammattikorkeakouluopiskelijoina. Vaikuttaakin siltä, että todellisuus ja mielikuvat ammatillisen tutkinnon suorittaneiden mahdollisuuksista onnistua ammattikorkeakouluopinnoissa eivät täysin kohtaa. 

Arvioinnissa annetut keskeiset kehittämissuositukset

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee varmistaa, että opiskelijat saavat tavoitteidensa mukaista opetusta yhteisissä tutkinnon osissa. 
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee varmistaa, että ohjaus jatko-opintoihin on samaan tapaan kiinteä ja jatkuvasti läsnä oleva osa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden uraohjausta kuin ohjaus työelämään. Lisäksi työelämään suuntaavia opiskelijoita on hyvä muistuttaa, että jatko-opintoihin hakeutuminen on mahdollista myös myöhemmin. 
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee opetuksen laadun varmistamiseksi kuvata pedagogista toimintaa ohjaavassa asiakirjassaan, miten opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksien kehittymistä tuetaan yhteisissä tutkinnon osissa, ammatillisissa tutkinnon osissa, perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa. Jatko-opintovalmiuksien kehittämisen suunnittelu tulee tehdä tiiviisti opintojen henkilökohtaistamisen (HOKSaus) yhteydessä.

Ammattikorkeakoulut

 • Ammattikorkeakoulujen tulee hyödyntää opiskelijoilla jo olevaa ammatillista osaamista suunniteltaessa opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja.
 • Ammattikorkeakoulujen tulee kehittää henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien (HOPS) laatimista koskevia menettelyjään siten, että opiskelijan ammatillisessa koulutuksessa, työelämässä tai muutoin hankittu osaaminen selvitetään aina. 
 • Kaikkien ammattikorkeakoulujen tulee laatia tarkoituksenmukaiset toimintamallit opintojen suorittamisen edellyttämän osaamisen puutteiden tunnistamiseen ja tarvittavien osaamisten vahvistamiseen. Toimintamallien laadinnassa on hyvä tehdä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja ammattikorkeakoulut

 • Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee sopia väyläopintojen aikaisista ohjausvastuista ja tukimuodoista, jotta opiskelijat saavat tarvitsemaansa tukea ja ohjausta opintojen suorittamiseksi. 

Opetushallinto, ammatillisen koulutuksen järjestäjät, ammattikorkeakoulut

 • Kansallisena tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten osuuden kasvattaminen. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että yhä useammat ammatillista tutkintoa suorittavat kokevat korkeakouluopintojen olevan heille mahdollinen vaihtoehto. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen tulee työskennellä yhdessä tätä päämäärää kohti.

Näin arviointi toteutettiin

Arvioinnin tulokset perustuvat ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja ammattikorkeakouluille tehtyihin kyselyihin, ammattikorkeakouluopiskelijoille toteutettujen työpajojen aineistoon, tilasto- ja rekisteriaineistoon sekä muiden toimijoiden keräämään kyselyaineistoon. Arvioinnin alustavia johtopäätöksiä ja kehittämissuosituksia työstettiin koulutuksen järjestäjien, ammattikorkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa kehittämiswebinaarissa ennen niiden lopullista muotoilua.

Arvioinnin toteutuksessa Karvin asiantuntijoiden tukena toimi moninäkökulmainen arviointiryhmä:

 • Maija Aaltola, johtava rehtori, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Ari-Pekka Anttila, koulutusjohtaja, Ammattiopisto Luovi (31.7.2023 asti erityisasiantuntija, Tampereen ammattikorkeakoulu)
 • Hannele Keränen, osaamisaluejohtaja, Lapin ammattikorkeakoulu
 • Niina Nurkka, arviointiasiantuntija, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
 • Saila Peteri, toimialapäällikkö, Lapin koulutuskeskus Redu
 • Kari Ranta, opinto-ohjauksen koordinaattori, Savon ammattiopisto
 • Sini Riihimäki, yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Annika Stadius, johtaja, Yrkeshögskolan Arcada
 • Mika Tammilehto, tutkijayliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu

Arvointiraportti ja tiedote

Muuta arvioinnissa tuotettua aineistoa

Tiivistelmäjulkaisut keskeisistä tuloksista, johtopäätöksistä ja kehittämissuosituksista

Arvioinnin keskeisistä tuloksista, johtopäätöksistä ja kehittämissuosituksista koostettin omat tiivistelmäjulkaisunsa ammatillisen koulutuksen toimijoille ja ammattikorkeakouluille.

Kooste arvioinnin ensituloksista (julkaistu 19.10.2023)

Arvioinnin ensimmäisiä tuloksia julkaistiin lokakuussa 2023. Tulokset koskevat ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden osaamista, ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavien valmiuksien kehittymisen tukemista ammatillisen koulutuksen aikana, ammatillisen koulutuksen suorittaneiden opiskelijoiden ohjausta ja tukea ammattikorkeakouluissa sekä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen välillä.

Hyvät käytännöt

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja ammattikorkeakoulujen johto ja henkilöstö ovat kuvanneet tiedonkeruiden yhteydessä omia hyviä käytäntöjään ja toimintatapojaan, jotka tukevat  ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden opintopolun jatkoa korkeakouluopintoihin, jatko-opintovalmiuksien kehittymistä ja ammattikorkeakouluopinnoissa etenemistä. Käytännöt ja toimintatavat on koottu alla oleviin dokumentteihin. Lisätietoja voi kysyä käytännön esitelleen organisaation edustajilta.

Artikkelit

Päätöswebinaarin aineistot

Hankesuunnitelma

Kyselyt ja muut tiedonkeruut

Tietosuojaselosteet

Lisätietoja arvioinnista

Raisa Hievanen.jpg
Arviointiasiantuntija
Veera Hakamäki-Stylman
Arviointiasiantuntija

Muita Karvin arviointeja, joissa tarkastellaan siirtymiä koulutusasteelta toiselle: