Ammatillinen koulutus antaa valmiuksia korkeakouluopintoihin – opiskelijoiden ammatillista osaamista tulisi hyödyntää enemmän AMK-opinnoissa

Tiedote Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus

Ammattikorkeakoulujen uusista opiskelijoista lähes puolet on suorittanut ammatillisen tutkinnon. Näiden opiskelijoiden vahvuuksia ammattikorkeakouluopinnoissa ovat erityisesti ammatillinen osaaminen, työkokemus ja työelämätaidot. Mahdolliset puutteet opiskelijoiden osaamisessa liittyvät usein viestinnällisiin valmiuksiin, vieraisiin kieliin ja matematiikkaan. Ammattikorkeakoulut kuitenkin tukevat opiskelijoitaan monin tavoin ja ammatillisen tutkinnon suorittaneet opiskelijat menestyvät korkeakouluopinnoissaan.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut ammatillisen koulutuksen tuottamia jatko-opintovalmiuksia suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin. Arvioinnissa tarkasteltiin ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden osaamista, ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavien valmiuksien kehittymisen tukemista ammatillisen koulutuksen aikana, ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden ohjausta ja tukea ammattikorkeakouluissa sekä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen välillä. Arvioinnilla pyritään tukemaan ammatillisen tutkinnon suorittaneiden koulutuspolkuja korkeakouluopintoihin.

Ammattikorkeakouluopinnot suosittuja ammatillisen tutkinnon suorittaneiden keskuudessa

Ammatillisen tutkinnon suorittaminen antaa opiskelijalle jatko-opintokelpoisuuden niin ammattikorkeakouluihin kuin yliopistoihinkin. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulujen uusista opiskelijoista lähes puolet on suorittanut ammatillisen tutkinnon. Osalla aloista, kuten terveys- ja hyvinvointiala ja tekniikan alat, ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden osuus on jo yli puolet uusista opiskelijoista. 

Korkeakouluopinnossa tarvittavista valmiuksista ollaan pääosin yksimielisiä

Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä ja ammattikorkeakouluilla on pääosin yhtenevä käsitys siitä, mitkä ovat keskeisimpiä korkeakouluopinnoissa tarvittavia valmiuksia. Keskeisinä valmiuksina pidetään opiskelutaitoja- ja valmiuksia, viestinnällisiä valmiuksia, kuten kirjoitus- ja lukutaitoa, vieraiden kielten osaamista ja matemaattista osaamista. Lisäksi ammatillisen koulutuksen järjestäjät toteavat, että alakohtainen ammatillinen osaaminen on yksi keskeinen jatko-opintovalmius, jonka ammatillinen koulutus tuottaa.

– Myös ammattikorkeakoulujen tulisi tunnistaa ammatillisten tutkintojen alakohtainen ammatillinen osaaminen nykyistä kattavammin jatko-opintovalmiuksia lisääväksi tekijäksi ja hyödyntää opiskelijoilla jo olevaa ammatillista osaamista suunniteltaessa opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja. Tällä hetkellä esimerkiksi HOPSien eli henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laadinnan yhteydessä ei aina systemaattisesti selvitetä, mitä aiempaa AMK-opintojen kannalta relevanttia osaamista opiskelijalla on, kertoo arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman.

Ammatillinen osaaminen vahvuutena, matemaattisessa osaamisessa kehitettävää

Arvioinnissa havaittiin, että ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta ammatillisen tutkinnon suorittaneiden vahvuus on heidän ammatillisessa osaamisessaan. Lisäksi työkokemus ja työelämätaidot sekä osalla opiskelijoista myös opiskelutaidot ovat vahvat. Osaamisen puutteet taas liittyvät viestinnällisiin taitoihin, kuten kirjoitus- ja lukutaitoon ja kielitaitoon, matemaattiseen osaamiseen ja osalla opiskelijoista opiskelutaitoihin. Ammattikorkeakouluilla on kuitenkin tarjolla monipuolista tukea, kuten tukipajoja ja -kursseja, opiskelijoille, jotta he pärjäisivät opinnoissa.

Opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksien tukemiseksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee suunnitella, miten näiden valmiuksien kehittymistä tuetaan. Tällä hetkellä lähes puolet järjestäjistä ei ole kuvannut pedagogista toimintaansa ohjaavassa asiakirjassaan, miten ne tukevat jatko-opintovalmiuksien kehittymistä. Järjestäjien tulee myös varmistaa, että opiskelijat saavat tavoitteidensa mukaista opetusta. Erityisesti kehitettävää on yleissivistävään osaamiseen keskittyvien yhteisten tutkinnon osien opetuksessa. 

Tilastojen mukaan ammatillisen tutkinnon suorittaneet opiskelijat valmistuvat ammattikorkeakouluopinnoista jopa hieman lukiotaustaisia opiskelijoita nopeammin. Osa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ei kuitenkaan usko mahdollisuuksiinsa ammattikorkeakouluopiskelijoina. 

Vaikuttaa siltä, että todellisuus ja mielikuvat ammatillisen tutkinnon suorittaneiden mahdollisuuksista onnistua ammattikorkeakouluopinnoissa eivät täysin kohtaa. Kansallisena tavoitteena on korkeakoulutettujen nuorten osuuden kasvattaminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi tärkeää, että yhä useampi ammatillisen koulutuksen opiskelija kokisi ammattikorkeakouluopintojen olevan yksi mahdollinen tulevaisuuden vaihtoehto, korostaa arviointiasiantuntija Raisa Hievanen

Näin arviointi toteutettiin

Julkaistut tulokset perustuvat ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja ammattikorkeakouluille keväällä ja alkusyksystä 2023 tehtyihin kyselyihin, ammattikorkeakouluopiskelijoille syksyllä 2023 toteutettujen työpajojen aineistoon, KOSKI-tietovarannon tietoihin ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden arvosanoista, eHOKS-tietoihin, Opiskelijavalintarekisterin tietoihin, opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen tietoihin sekä ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijoiden AVOP -palautekyselyn ja ammattikorkeakoulusta valmistuneiden uraseurantakyselyn tuloksiin. Lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin OSKU ry:n AMIS-tutkimuksen aineistoa. Arvioinnin alustavia johtopäätöksiä ja kehittämissuosituksia on työstetty koulutuksen järjestäjien, ammattikorkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa kehittämiswebinaarissa.

Arvioinnin päätöswebinaari 25.1.2024

Karvi järjestää 25.1.2024 klo 9.00–11.30 webinaarin arvioinnin tulosten ja kehittämissuositusten hyödyntämisen tueksi. Webinaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa! 

Raportti:

Hakamäki-Stylman, V., Hievanen, R., Aaltola, M., Anttila, A., Keränen, H., Nurkka, N., Peteri, S., Ranta, K., Riihimäki, S., Stadius, A. & Tammilehto, M. 2024.  Amiksesta ammattikorkeakouluun – Arviointi ammatillisen koulutuksen tuottamista valmiuksista suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin

Arvioinnin verkkosivut: 

https://www.karvi.fi/fi/arvioinnit/ammatillinen-koulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/ammatillisen-koulutuksen-tuottama-osaaminen-suhteessa-ammattikorkeakouluopintojen-vaatimuksiin

Lisätietoa

Veera Hakamäki-Stylman

Veera Hakamäki-Stylman

Arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5555 Helsinki
Raisa Hievanen.jpg

Raisa Hievanen

Arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5542 Helsinki