Teema- ja järjestelmäarvioinnit

Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetuksen teema-arvioinnit kohdistuvat johonkin sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin. Kohteena voi olla myös tietyn koulutusmuodon tilan arviointi. Järjestelmäarvioinneissa voidaan myös tarkastella koulutusjärjestelmän kokonaisuutta tai sen osa-aluetta. Arvioinnin kohteena voivat olla koulutuspolitiikka ja sen toimeenpano tai koulutusjärjestelmän uudistamis- ja kehittämisprosessit. Arvioinnit voivat kohdistua yhteen koulutusasteeseen tai kattaa useita koulutusasteita.

Arviointihanketta varten muodostetaan monitahoinen suunnittelu- ja arviointiryhmä. Arvioinneissa käytetään osallistavia ja monipuolisia menetelmiä. Olennaista on eri sidosryhmien näkökulmien huomioon ottaminen, arvioitavan ilmiön kriittinen ja syvällinen tarkastelu sekä koko­naisvaltaisen kuvan hahmottaminen arvioitavasta kohteesta.

Käynnissä olevat arvioinnit

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus -tutkimushanke
Eriyttäminen perusopetuksessa (2022-2024)
Opinto-ohjauksen uusia muotoja koskeva arviointi (OHJA) 2022-2024
Kehittävä arviointi maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäyntivalmiuksia tukevassa toimenpideohjelmassa (KIEPPI)
Mapping of Longitudinal data of Inequalities in Education (MapIE)

Päättyneet arvioinnit vuosilta 2020–2023

Katsomusaineiden tiedonkeruu oppilasmääristä ja opetuksen nykytilasta (2023) 
Sitouttavan kouluyhteisötyön arviointi 
Kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arviointi
Saamen kielten etäopetuspilotin toimintamallin arviointi (2021–2022)
Harrastamisen Suomen mallin arviointi (2022–2023)
Maaseutu- ja saaristoalueilla asuvien lasten sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutuminen kouluverkon muutoksissa ja peruskoulujen lakkautusten vaikutukset alueiden elinvoimaan
Valmistava opetus ja oppilaan oman äidinkielen opetus (VOMA-arviointi)
Perusopetuksen laadunhallinnan nykytilan kartoitus
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen
Selvitys sukupuolten välisten ja sisäisten oppimistuloserojen syistä ja taustoista (2020–2021)
Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointi (OPS-arviointi 2016–2020)
Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa
Maahanmuuttajien koulutuspolut

Arvioinnit vuosilta 2014–2019

Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä
Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet
Kaksi- ja monikielisyyden tarkastelu ruotsinkielisissä kouluissa
Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi
Työrauha ja turvallinen oppimisympäristö kouluissa ja oppilaitoksissa