Maanpuolustuskorkeakoulun auditointi 2023

Korkeakoulutus

Maanpuolustuskorkeakoulu kehittää koulutusta järjestelmällisesti ja integroi erinomaisesti jatkuvan oppimisen urapolkuun – korkeakoulu läpäisi Karvin auditoinnin

Maanpuolustuskorkeakoulu sai Karvin auditointiryhmältä erityistä kiitosta koulutuksen järjestelmällisestä kehittämisestä ja palautejärjestelmien toimivuudesta. Maanpuolustuskorkeakoulu tarjoaa upseerin urapolkuun sisäänrakennetun työelämäintegraation ja mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti työuran aikana. Opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät otetaan mukaan kehittämiseen, ja pedagogiset käsikirjoitukset ovat poikkeuksellisen kattavasti laadittuja.

Upseerien urapoluissa jatkuva oppiminen ja työelämäyhteys ovat luontevia osia

Jatkuva oppiminen ja työelämäyhteys on rakennettu sisään koulutuksiin sekä upseerin urapolulle. Maanpuolustuskorkeakoulun opetussuunnitelmat ovat erinomaisesti dokumentoituja ja kuvattuja. Pedagogiset käsikirjoitukset sisältävät hyvin määritellyt osaamistavoitteet ja osaamisen arvioinnin kriteerit. Koulutuksen keskiössä on osaamistavoitteiden saavuttaminen, mikä myös varmistetaan eri keinoin, kuten kurssinjohtajajärjestelmällä. Opiskelijat, henkilöstö, työelämän edustajat sekä alumnit osallistuvat systemaattisesti koulutuksen kehittämiseen.

Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden on vaikea saada aikaisempia opintojaan ja kansainvälisiä liikkuvuusjaksojaan osaksi tutkintoaan. Maanpuolustuskorkeakoulu voisi kehittää aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista nykyistä kattavammaksi. Samoin koulutuksen kansainvälisyyttä kandidaattikoulutuksesta lähtien olisi hyvä kehittää. Opetushenkilökunnan vaihtuvuus kahden vuoden välein on haaste hiljaisen tiedon siirtymiselle ja pedagogiselle kehittämiselle. Opettajaurapolku voisi olla yksi mahdollisuus upseerin urapolulla.

Laatujärjestelmä toimii esimerkillisesti

Maanpuolustuskorkeakoulua johdetaan kattavan laatujärjestelmän avulla ja laatujärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään kehittämisessä esimerkillisesti.  Korkeakoulun laatujärjestelmä on päivittäin käytetty työkalu. Opiskelijoilla, sidosryhmillä ja henkilöstöllä on useita tapoja antaa palautteita sekä aloitteita toiminnan kehittämiseksi.

  • Kaikkineen Maanpuolustuskorkeakoulun koulutuksen järjestäminen ja laatujärjestelmä ovat erinomaisella tasolla. Erityisen järjestelmällisesti toimii kehittämisessä eri palautejärjestelmät, kommentoi auditointiryhmän puheenjohtaja, vararehtori Hanna Snellman Helsingin yliopistosta.

Maanpuolustuskorkeakoulussa on erinomaiset mahdollisuudet, tilat ja tuki fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Henkilöstön ja opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja jaksamista olisi hyvä seurata nykyistä systemaattisemmin. Niitä tukevaa toimintaa tulisikin kehittää nykyistä aktiivisemmin fyysisen hyvinvoinnin tukemisen rinnalla.

Yhteisjulkaisuilla lisää vaikuttavuutta sotatieteelliseen tutkimukseen

Maanpuolustuskorkeakoulu on kansallisesti ja kansainvälisesti haluttu yhteistyökumppani. Suomen liittyminen NATOon on vielä lisännyt kiinnostusta Maanpuolustuskorkeakoulua kohtaan. Korkeakoulun verkostot toisiin korkeakouluihin, muihin viranomaisiin ja kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin ovat monipuolisia, ja ne tukevat toiminnan kehittämistä. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijat ovat aktiivisesti esillä eri tiedotusvälineissä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi Maanpuolustuskorkeakoulun tulee kannustaa tutkijoita nykyistä enemmän yhteisjulkaisuiden tekemiseen suomalaisten ja kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Lisäksi korkeakoulun olisi hyvä kehittää tapoja seurata sotatieteellisen tutkimuksen vaikuttavuutta. Maanpuolustuskorkeakoulu voisi myös tukea tutkijoitaan nykyistä enemmän kansainvälisen tutkimusrahoituksen hakemisessa resurssipohjan vahvistamiseksi.

Maanpuolustuskorkeakoulu on tunnistanut kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kehittämiskohteekseen.  Auditointiryhmä kannustaa korkeakoulua kehittämään vastuullisuutta ja kestävää kehitystä eteenpäin sekä toteuttamaan niitä konkreettisesti koko korkeakoulussa.

 

Maanpuolustuskorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Maanpuolustuskorkeakoululle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että Maanpuolustuskorkeakoulun toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005.

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla.

Lisätietoja

Mira Huusko

Mira Huusko

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5565 Helsinki