Lukiokoulutus

Lukiokoulutus
Ryhmä lukio-opiskelijoita tutkivat yhtä tietokonetta.
Kuva: Hanna Tarkiainen

Lukiokoulusta arvioidaan Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa erilaisilla teema- ja järjestelmäarvioinneilla. Viimeisten vuosien aikana lukiokoulutukseen on kohdistunut uudistuksia, joita ovat esimerkiksi lukiolainsäädännön muutokset ja vuoden 2019 opetussuunnitelman perusteet sekä ylioppilastutkinnon uudistus ja oppivelvollisuuden laajentaminen.

Arviointien tarkoituksena on tuottaa tietoa opetuksen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Arviointien avulla halutaan myös varmistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja opetuksen laatua. Systemaattinen tiedonhankinta tuottaa tietoa kansalliselle ja alueelliselle tasolle, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä lukioille.

Koulutuspoliittiset uudistukset lisäävät tarvetta toiminnan muutosten ja sen vaikutusten arviointiin. Erilaiselle arviointitiedolle on jatkuvaa tarvetta: esimerkiksi lukiosta opiskelu- ja työympäristönä sekä osana koulutusjärjestelmää, kuten myös tietoa siitä, miten hyvin lukiokoulutus palvelee yksilön ja yhteiskunnan tarpeita. Arviointien tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan kehittää lukiokoulutuksen saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä tukea koulutuksen kehittämisen prosesseja.

Syksyllä 2021 valmistunut Lukion tuntijakokokeilun arviointi on tuottanut tietoa aikaisempaa laajemman oppiaineiden valinnaisuuden vaikutuksista valittaviin aineisiin ja siten yleissivis­tykseen, ylioppilastutkinnon koevalintoihin ja tutkintomenestykseen.

Vuosina 2021−2024 toteutettavassa lukiouudistuksen arvioinnissa (LUKA-hanke) tuotetaan tietoa uudistuksen tavoitteiden toteutumista edistävistä ja estävistä tekijöistä. Lukiouudistuksen arvioinnin yhteydessä seurataan laajamittaisen uudistuksen toteutumista.

Opinto-ohjauksen uusia muotoja koskeva arviointi tuottaa tietoa oppivelvollisuuden laajentamisen mukanaan tuomiin haasteiseen perusopetukseen, ammatilliseen ja lukiokoulutukseen.