Tukea laadunhallintaan

Karvi tukee koulutuksen ja varhaiskasvatuksen arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa. Laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla koulutusorganisaatio suunnittelee, toteuttaa, seuraa ja kehittää toimintansa laatua. Laadunhallinta voidaan ajatella yläkäsitteenä, joka sisältää laadun varmistamisen, kehittämisen, johtamisen ja ohjauksen. Myös itsearviointi on osa laadunhallintaa.

Laadunhallinnan tukeminen on osa Karvin lakisääteistä tehtävää koulutukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvän sisällöllisen tiedon tuottamisen lisäksi. Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta (1295/2013) määrittää, että Karvin tehtävänä on ”tukea varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa”. Karvin laadunhallinnan tuen ja arvioinnin tavoitteena on osaltaan lisätä suomalaisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän toimivuutta, tukea toiminnan kehittämistä ja edistää oppijoiden yhdenvertaisuutta. Karvin tukema laadunhallinta perustuu kehittävälle arvioinnille. Kehittävässä arvioinnissa korostuu osallistavuus, arvioinnin toteuttajan ja arviointiin osallistujien välinen luottamus sekä kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä korkeakoulujen vastuu toimintansa laadusta ja sen kehittämisestä.

Karvi tukee koulutuksen järjestäjiä laadunhallinnan kehittämisessä seuraavilla tavoilla:

  • tuottamalla arviointitietoa laadun kehittämisen tarpeisiin
  • arvioimalla järjestäjien laadunhallinnanjärjestelmiä
  • tuottamalla tietoa hyvistä laadunhallinnan ja kehittämisen käytänteistä ja levittämällä niitä yli koulutusasterajojen
  • tukemalla varhaiskasvatuksen järjestäjiä, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja kansallisten arviointien ja itsearviointien hyödyntämisessä sekä kehittävän arvioinnin näkökulman vahvistamisessa
  • tukemalla laadun johtamista, ohjausta, kehittämistä ja varmistusta
  • kehittämällä arviointijärjestelmiä, tukimateriaaleja, arviointityökaluja
  • tarjoamalla laadunhallintaa ja arviointia koskevaa koulutusta ja ohjausta.

Tutustu Karvi arvioinneissa ja laadunhallinnan tuessa käyttämiin käsitteisiin.

Laadunhallinta eri vaiheissa koulutussektoreiden välillä – myös tuen tarve vaihtelee

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä laadunhallintaa toteutetaan kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Laadunhallinta ja sen arviointi ovat kuitenkin eri vaiheissa eri koulutusasteilla, vaikka lainsäädäntö pohjautuukin pääsääntöisesti samoille periaatteille kaikilla koulutusasteilla. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja koskeva lainsäädäntö velvoittaa myös julkaisemaan laadunhallintaan ja arviointeihin liittyvät keskeiset tulokset. Lait eivät kuitenkaan anna tarkkoja ohjeita siihen, miten, missä ja millä laajuudella tulokset tulee julkistaa.

Laadunhallinta suomalaisessa kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä -julkaisumme antaa kokonaiskuvan suomalaisen koulutusjärjestelmän laadunhallinnan tilasta ja tuen tarpeiden painopisteistä. Julkaisuun on koottu Karvin toteuttamiin laadunhallintajärjestelmien arviointeihin ja laadunhallinnan tukeen liittyvät tehtävät eri kasvatus- ja koulutusaloille.

Koulutus- ja kasvatusalan laadunhallinnan keskeiset elementit -julkaisu puolestaan kokoaa toimivan laadunhallinnan tunnuspiirteet yhteen. Julkaisu avaa laadunhallinnan käsitteistöä ja tiivistää sen viideksi keskei­seksi elementiksi, joiden avulla laadunhallintaa voi jäsentää ja sen toimivuutta parantaa. Lisäksi julkaisussa kuvataan laadunhallinnan kansalliset toimijat erilaisine rooleineen eri koulutusasteilla.

Lisätietoa eri koulutusasteiden arvioinnista ja laadunhallinnan tuesta 

Koulutusastekohtaiset sivut

Taustalla oleva lainsäädäntö

Karvin laadunhallintatiimin puheenjohtaja