Oppimistulosten arvioinnit

Ammatillinen koulutus
Nais-ja miesopiskelija maskeeravat naisopiskelijaa oppitunnilla.
Kuva: MilanMarkovic78/Shutterstock.com

Kansallinen oppimistulosten arviointi on yksi Karvin lakisääteisistä tehtävistä ja se on osa ammatillisen koulutuksen laadunvarmennusta. Oppimistulosarvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet ja millaiset valmiudet he saavat työelämään ja jatko-opintoihin. Lisäksi oppimistulosarvioinneissa tarkastellaan koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan laatua.

Viime vuosina oppimistulosten arviointijärjestelmää on kehitetty meta-arvioinnin, ulkoisen arvioinnin ja eri sidosryhmille järjestettyjen työpajojen pohjalta ottaen huomioon ammatillisen koulutuksen toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Kehittämistyön tuloksena oppimistulosten arviointijärjestelmää pilotoitiin vuosina 2019-2021 logistiikan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa sekä kuljetusalan ammattitutkinnossa.

Uusi oppimistulosten arviointijärjestelmä kattaa perustutkintojen lisäksi myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ja siinä on pyritty vahvistamaan opiskelijan ja työelämän roolia arviointitiedon tuottamisessa sekä hyödynnetty mahdollisimman paljon valmiita kansallisia tietovarantoja, kuten Koski-rekisteriä ja Amispalautteen aineistoa. Pilotin aikana testattiin myös uusia arviointimenetelmiä ja kerättiin koulutuksen järjestäjiltä palautetta arviointijärjestelmästä pilotin eri vaiheissa. Palautetta on hyödynnetty arviointijärjestelmän jatkokehittämisessä ja arviointimenetelmien valinnassa.

Karvi on laatinut suunnitelman vuosien 2021-2025 aikana arvioitavista tutkinnoista yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Suunnitelman tavoitteena on auttaa koulutuksen järjestäjiä ennakoimaan tulossa olevia oppimistulosarviointeja ja liittämään ne osaksi koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmiä.

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosarvioinnin arviointiasetelmakuvio
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosarvioinnin arviointiasetelma

Esite kansallisesta oppimistulosten arvioinnista ammatillisessa koulutuksessa

Meneillään olevat arvioinnit

2023-2024

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ja luontoalan ammattitutkinnon arviointi 

Puuteollisuuden perus- ja ammattitutkintojen arviointi

2022-2023

Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin

Valmistuneet arvioinnit

2022-2023

Liiketoiminnan perustutkinnon, lähiesimiestyön ammattitutkinnon sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon arviointi

2021-2022

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon arviointi

2019–2020

Oppimistulosten arviointijärjestelmän pilotointi logistiikan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa sekä kuljetusalan ammattitutkinnossa

2015–2018

Hevostalouden perustutkinto
Kauneudenhoitoalan perustutkinto
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

2014–2017

Liikunnanohjauksen perustutkinto
Matkailualan perustutkinto
Puutarhatalouden perustutkinto
Talotekniikan perustutkinto

2014–2016

Kestävän kehityksen oppimistulosten arviointi

2013–2016

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto
Prosessiteollisuuden perustutkinto

2012–2015

Autoalan perustutkinto
Musiikkialan perustutkinto
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

2011–2014

Elintarvikealan perustutkinto (linkki päivittyy)
Pintakäsittelyalan perustutkinto (linkki päivittyy)

2010–2013

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (linkki päivittyy)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (linkki päivittyy)
Liiketalouden perustutkinto (linkki päivittyy)

2009–2012

Hiusalan perustutkinto (linkki päivittyy)
Maatalousalan perustutkinto (linkki päivittyy)
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (linkki päivittyy)

2008–2011

Metsäalan perustutkinto (linkki päivittyy)
Rakennusalan perustutkinto (linkki päivittyy)

2007–2010 (arviointien tulokset julkaistu yhdessä raportissa

(linkki päivittyy)

Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto
Kone- ja metallialan perustutkinto
Logistiikan perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

 

Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Johtava arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5557 Helsinki
Veera Hakamäki-Stylman

Veera Hakamäki-Stylman

Arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5555 Helsinki