Toiminnan kehittäminen

Karvi kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa. Kehittämistyöllä pyritään entisestään parantamaan muun muassa arviointien ja muun toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta sekä Karvin sisäistä toimintaa.

Kehittämisen tueksi Karvi kerää järjestelmällisesti palautetta toteuttamistaan arvioinneista ja sidosryhmiltä. Lisäksi Karvi osallistuu toimintansa ulkoiseen arviointiin.

Jatkuvan kehittämisen kehä Karvin laadunhallinnan perustana

Karvi vastaa toimintansa laadusta ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Laadunhallinta on olennainen osa Karvin johtamista ja toiminnanohjausta. Laadunhallinta tukee Karvin strategiaa ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Strategian toteutumista, toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan systemaattisesti. Toimintaa kehitetään ja parannetaan jatkuvasti arviointi- ja palautejärjestelmistä saatua tietoa hyödyntäen.

Karvissa ei ole erillistä laatujärjestelmää tai -käsikirjaa, vaan laadunhallinta on rakennettu osaksi Karvin toiminnanohjausta ja intraa, johon on koottu laadunhallinnan keskeiset elementit. Tähän ratkaisuun on päädytty laadunhallinnan ketteryyden säilyttämiseksi Karvin kokoisessa organisaatiossa, ja laadunhallinnasta on pyritty tekemään luonteva osa kaikkien karvilaisten toimintaa.

Laadunhallinta perustuu Demingin jatkuvan kehittämisen ns. PDCA-kehään (Plan, Do, Check, Act). Mallin ajatuksena on suunnittelun, toiminnan, toiminnan seurannan ja arvioinnin sekä kehittämisen spiraalisesti etenevä sykli, jonka tavoitteena on organisaation jatkuva oppiminen ja kehittyminen. Jatkuvan kehittämisen kehään perustuvien osa-alueiden lisäksi laadunhallinnan keskeisiä elementtejä ovat toiminnan ulkoinen ohjaus, Karvin strategia ja johtamisjärjestelmä. 

Katso myös: 

Karvin laatujärjestelmää kuvaavan kuvan tekstivastineen näet tästä

Palautteen keruu arvioinneista

Karvi kerää järjestelmällisesti palautetta kaikista toteuttamistaan arvioinneista. Palautetta kerätään niin arvioinnin kohteilta kuin arvioinnin toteuttajilta.

Palautteen keruun tavoitteena on

  • varmistaa Karvin strategian ja arvojen toteutuminen arvioinneissa
  • tuottaa tietoa arviointiprosessien toimivuudesta
  • tuottaa tietoa Karvin toiminnan vahvuuksista ja kehittämistarpeista
  • vahvistaa arviointien asiakaslähtöisyyttä
  • vahvistaa arviointitiedon hyödynnettävyyttä
  • turvata ja varmistaa Karvin lakisääteisessä tehtävässä onnistuminen.

Karvissa laaditaan vuosittain sidosryhmille kohdennettu kooste palautteista ja niiden pohjalta tehtävistä kehittämistoimenpiteistä.

Sidosryhmäkysely

Sidosryhmäkysely toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyn kohderyhmään kuuluu varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, korkeakouluja, opetushallinnon edustajia, yhteiskunnallisia toimijoita, opetuksen ja kasvatuksen parissa työskentelevien järjestöjen sekä työelämätoimijoiden ja -järjestöjen edustajia. Kyselyssä selvitetään millaiseksi vastaajat kokevat yhteistyön Karvin kanssa ja millaista tietoa he toivovat Karvin tuottavan. Lisäksi kyselyllä kartoitetaan sidosryhmäyhteistyön ja -viestinnän onnistumista sekä Karvin mainetta eri sidosryhmien parissa.

Lue sidosryhmäkyselyiden tarkempia tuloksia seuraavilta sivuilta:

Karvin toiminnan ulkoinen arviointi

Osallistumme säännöllisesti myös toimintamme ulkoiseen arviointiin. Vuonna 2023 kansainvälinen OECD-järjestö toteuttaakin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta kansainvälisen arvioinnin Karvista.

Erityisesti Karvin korkeakoulujen arviointitoimintaan kohdistuva ulkoinen arviointi puolestaan toteutettiin eurooppalaisten arviointitoimijoiden järjestö ENQAn toimesta edellisen kerran vuosina 2020–2021 ja sitä ennen vuosina 2016–2017. Arvioinnissa arviointitoimijoita koskevia eurooppalaisia periaatteita (mm. organisaation tavoitteet, virallinen asema, riippumattomuus, sisäinen laadunhallinta ja resurssit) tarkasteltiin kuitenkin koko Karvin osalta.  

Molemmissa ENQAn arvioinneissa Karvi läpäisi arvioinnin, uusi järjestön täysjäsenyyden ja jatkoi listaustaan eurooppalaisessa luotettavien arviointitoimijoiden rekisterissä (The European Quality Assurance Register for Higher Education, EQAR). 

Lue lisää ENQAn arvioinnista 2021–2022 ja tutustu arvioinnin loppuraporttiin tästä.

Lue lisää ENQAn arvioinnista 2016–2017  ja tutustu arvioinnin loppuraporttiin tästä.