Sidosryhmäkysely 2020

Syksyllä 2020 toteutetusta sidosryhmäkyselystä selvisi, että Karvin toimintaa tunnetaan hyvin. Karvia pidetään ennen kaikkea asiantuntevana, luotettavana ja yhteistyökykyisenä toimijana. Toisaalta toivottiin napakampia yhteenvetoja ja lisää viestintää arviointituloksista, jotta arviointitieto olisi paremmin hyödynnettävissä.

Hyödyllistä arviointitietoa ja hyvää yhteistyötä

Valtaosa (79 %) vastaajista oli erittäin tai jokseenkin tyytyväisiä yhteistyöhön Karvin kanssa. Myös Karvin tunnettuus oli hyvällä tasolla, sillä 80 % kyselyyn vastanneista tiesi erittäin tai jokseenkin hyvin, mitä Karvi tekee. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät olivat kuitenkin vähemmän tyytyväisiä yhteistyöhön ja tunsivat Karvia huonommin kuin muut sidosryhmät. Heistä 12 % kertoi olevansa tyytymättömiä yhteistyöhön ja 22 % tuntevansa Karvin toimintaa huonosti.

Muut sidosryhmät puolestaan olivat yhteistyöhön erittäin tai jokseenkin tyytyväisiä ja kertoivat tuntevansa Karvin hyvin. Näin vastasivat opetushallinnon, opetuksen ja kasvatuksen parissa toimivien järjestöjen edustajat, työelämätoimijoiden ja -järjestöjen edustajat sekä yhteiskunnalliset toimijat.

Karvin tuottamaa arviointitietoa hyödynnetään aktiivisesti, sillä 71 % vastaajista kertoi käyttävänsä työssään Karvin arviointitietoa. Vastaajien mukaan arviointitietoa tuotettiin ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista. Vastaajista 74 prosenttia piti arviointituloksista viestimistä selkeänä. 69 prosenttia puolestaan oli sitä mieltä, että Karvin antamat kehittämissuositukset ovat käyttökelpoisia.

Lisää tiedottamista ja keskustelua – kehittämisideoita ja -toimenpiteitä

Karvin koetaan siis käsittelevän ajankohtaisia ja tärkeitä teemoja. Karvin osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun toivotaan kuitenkin kehitettävän. Vain 44 % vastaajista kokee, että Karvi osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen koulutuskeskusteluun. Kehittämistoiveena kyselyssä nousi esiin myös tuloksista tiedottamisen ja viestimisen lisääminen. Arviointitiedosta vastaajat toivoivat napakampia ja selkeämpiä yhteenvetoja, jotta tuloksien jatkokäyttö olisi helpompaa. Arvioinneilta toivottiin myös kohdentamista tiettyihin suppeampiin osa-alueisiin; kyselyt saatettiin kokea raskaiksi ja aikaa vieviksi.

Karvin kaikissa yksiköissä keskusteltiin sidosryhmäkyselyn tuloksista ja nimettiin keskeisimmät kehittämiskohteet. Erityisen tärkeäksi totesimme sen, että viestimme arviointituloksista näkyvämmin ja selkeämmin. Selkeytämme myös viestinnän työnjakoa, jotta viestintää toteutettaisiin entistä ajantasaisemmin.

 

Kyselyn vastaanottajiin kuului opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, opetushallinnon edustajia, yhteiskunnallisia toimijoita, opetuksen ja kasvatuksen parissa työskentelevien järjestöjen sekä työelämätoimijoiden ja -järjestöjen edustajia. Kyselyyn tuli 274 vastausta, suurin osa (81 %) opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä. Kyselyn ja selvityksen toteutti Aula Research Oy.

Lue tarkempi tiivistelmä kyselyn tuloksista alta.