Liiketoiminnan perustutkinnon, lähiesimiestyön ammattitutkinnon sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon arviointi

Ammatillinen koulutus

Liiketoiminnan perustutkinnon, lähiesimiestyön ammattitutkinnon sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon arviointi toteutettiin vuosina 2022-2023. Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet ja millaiset valmiudet he saavat työelämään ja jatko-opintoihin. Lisäksi tarkasteltiin koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan laatua.

Oppimistulosten arvioinnilla tuotetaan tietoa painopisteisiin Oppimisen ja osaamisen kehittäminen sekä Yhdenvertaisuuden edistäminen. Arviointiin sisältyy tutkintokohtainen itsearviointi, jonka tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Koulutuksen järjestäjät toteuttavat itsearvioinnin yhteistyössä työelämän kanssa. Itsearviointi toteutettiin tammi-helmikuussa 2023. Koulutuksen järjestäjät saivat palautteen omista tuloksistaan kevään 2023 aikana.

Kansallinen tulosraportti julkaistiin kesäkuussa 2023. Karvi järjesti webinaarin arvioinnin tuloksista tiistaina 6.6.2022 klo 13.00–15.30. Webinaarissa esiteltiin arvioinnin keskeisiä tuloksia, kehittämissuosituksia ja hyviä käytäntöjä.

Arvioinnin päätulokset

Arvioinnin tulosten mukaan valtaosa koulutuksen järjestäjistä arvioi pedagogiseen toimintaansa liittyvien prosessien toteutuvan hyvin arvioitavissa tutkinnoissa. HOKSin laadinnan ja päivittämisen vastuunjaosta ja dokumentoinnista sopiminen, aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opiskelijoiden eteneminen opinnoissa oman aikataulun mukaan toteutuu hyvin. HOKS-prosessin kehittäminen seurannan ja arvioinnin pohjalta toteutuu useilla koulutuksen järjestäjillä kuitenkin vain kohtalaisesti. Lisäksi työelämän osallistumisessa HOKSin laadintaan työelämässä oppimisen osalta on useamman koulutuksen järjestäjän kohdalla kehitettävää.

Työpaikkaohjaajan rooli, tehtävät ja vastuut eivät ole aina selkeät lähiesimiestyön ammattitutkinnossa ja johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa. Myös työelämäjaksojen aikaista yhteistyötä oppilaitosten ja työpaikkaohjaajien kanssa on tarpeen lisätä, sillä työpaikkaohjaajat kaipaavat oppilaitoksilta lisää tukea opiskelijoiden ohjaamiseen, osaamisen kehittymisen seurantaa ja palautteen antamiseen. Myös opiskelijat kaipaavat enemmän palautetta oppimisestaan ja osaamisen kehittymisestä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagoginen osaaminen on hyvää, mutta opettajien työelämäosaamisessa on etenkin liiketoiminnan perustutkinnon kohdalla kehitettävää. Myös työpaikkaohjaajien osaamisen varmistamisessa ja kehittämisessä on useilla koulutuksen järjestäjillä kehitettävää.

Koulutuksen järjestäjät, työpaikkaohjaajat ja opiskelijat ovat yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä näyttötoimintaan. Lähes kaikki lähiesimiestyön ammattitutkinnon ja johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ja valtaosa liiketoiminnan perustutkinnon (89 %) näytöistä toteutetaan työpaikoilla aidoissa työtehtävissä. Näytöt arvioidaan useimmiten opettajan ja työelämän edustajan kanssa yhdessä. Reilu kymmenesosa liiketoiminnan perustutkinnon näytöistä on arvioitu ilman työelämän edustajaa. Lisäksi työelämän edustajat osallistuvat harvoin oppilaitosnäyttöjen arviointiin.

Liiketoiminnan perustutkinnon opiskelijoiden osaaminen on ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien arvosanoilla mitattuna erittäin hyvää. Ammatillisten tutkinnon osien (näyttöjen) arvosanoista kiitettäviä (5) arvosanoja oli 41 prosenttia, hyviä (3–4) arvosanoja 50 prosenttia ja tyydyttäviä (1–2) arvosanoja 9 prosenttia. Yhteisten tutkinnon osien arvosanoista neljännes oli kiitettäviä, reilu puolet (55 %) hyviä ja viidennes tyydyttäviä.

Liiketoiminnan perustutkinnosta valmistuneiden opiskelijoiden osaamisen keskeisimpiä vahvuuksia ovat kaupan alan työtehtävien perusosaaminen, kuten keskeisten koneiden, laitteiden, ohjelmien ja sovellusten hallinta sekä digitaidot. Osaamisen kehittämistarpeita kohdistuu etenkin teoriatiedon hallintaan sekä matemaattiseen osaamiseen ja viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnosta ja johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta valmistuvien opiskelijoiden osaamisen keskeisiä vahvuuksia ovat työryhmien ohjaus- ja johtamistaidot sekä prosessimainen työskentelyote, kuten toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja kehittäminen. Kehittämistarpeita kohdistuu molemmissa tutkinnoissa digitaitoihin ja vastuullisuuteen liittyvään osaamiseen.

Koulutuksen järjestäjien mukaan koulutus antaa erinomaiset valmiudet työllistyä alan työpaikkoihin erityisesti lähiesimiestyön ammattitutkinnosta ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta mutta myös liiketoiminnan perustutkinnosta valmistuville. Reilu kymmenesosa järjestäjistä arvioi perustutkinto-opiskelijoiden valmiudet riittämättömiksi jatko-opintoihin korkeakouluun.

Arviointiraportti

Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta liiketoiminnan perustutkinnossa, lähiesimiestyön ammattitutkinnossa ja johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa

Webinaarin materiaalit

Webinaarin tallenne (Youtube)

Muut materiaalit

Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Johtava arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5557 Helsinki
Veera Hakamäki-Stylman

Veera Hakamäki-Stylman

Arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5555 Helsinki