Maksulliset arviointipalvelut

Tuemme koulutuksen kehittämistä tarjoamalla myös maksullisia arviointipalveluita. Meiltä on siis mahdollista tilata erilaisia luentoja, arviointeja ja muita palveluita. 

Karvin maksullisten arviointipalveluiden tavoitteena on tuottaa tietoa tilaajan toivomasta aiheesta ja tukea koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiä laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisessä. Maksulliset arviointipalvelut perustuvat Karvin asiantuntijuuteen, strategiaan, arvoihin ja toiminnan painopistealueisiin. Päätökset maksullisten arviointipalveluiden toteuttamisesta tehdäänkin nämä huomioiden. 

Tyypillisiä Karvin asiakkaita ovat koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät, oppilaitokset, korkeakoulut sekä muut organisaatiot esimerkiksi julkishallinnosta tai yksityiseltä sektorilta. Maksulliset arviointipalvelut suunnitellaan sisällöltään ja rakenteeltaan aina asiakkaan toiveen mukaan. 

Maksullisia arviointipalveluita voidaan toteuttaa myös kansainvälisesti. 

Voit tilata meiltä seuraavia palveluita: 

Konsultointi, luennot ja vierailut 
Karvin asiantuntijat konsultoivat ja pitävät luentoja arvioimistamme aiheista myös muiden organisaatioiden tilaisuuksissa. Toimintaan on niin ikään mahdollista tutustua tulemalla vierailulle Karviin. 

Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit 
Kansallisissa oppimistulosten arvioinneissa otos on yleensä 5–10 % vuosiluokan oppilaista. Otoksen ulkopuoliset opetuksen järjestäjät voivat halutessaan tilata vastaavan oppimistulosten arvioinnin maksullisena toteutuksena. Huom. Oppimistulosten digitaalisen järjestelmän kehittämisvaiheesta johtuen oppimistulosarviointeja ei toistaiseksi voi tilata maksullisena palveluna. 

Arvioinnit koulutuksen ajankohtaisista teemoista 
Esimerkkejä Karvilta tilatuista teema-arvioinneista ovat muun muassa Harrastamisen Suomen mallin arviointi, Ohjelmoinnin opetus lukiokoulutuksessa sekä Maaseutu- ja saaristoalueilla asuvien lasten sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutuminen kouluverkon muutoksissa ja peruskoulujen lakkautusten vaikutukset alueiden elinvoimaan

Korkeakoulujen auditoinnit 
Karvi vastaa Suomessa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksen arvioinnista. Ammattikorkeakoululaki ja yliopistolaki velvoittavat korkeakoulut osallistumaan toimintansa ja laatujärjestelmiensä ulkoiseen arviointiin eli auditointiin säännöllisesti. Lue lisää korkeakoulujen auditoinneista

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit 
Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on kansainväliseen EUR-ACE-laatuleimaan tähtäävä arviointi. Akkreditoinnin tavoitteena on tukea tutkinto-ohjelmien kehittämistä ja lisätä suomalaisten tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta. Lue lisää tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditoinneista

Merenkulkualan koulutusten arvioinnit 
Suomalaista merenkulun koulutusta ohjaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n yleissopimus STCW. Yleissopimus edellyttää, että IMO hyväksyy jokaisen maan koulutus- ja pätevyyskirjajärjestelmän sekä niiden laatujärjestelmän riippumattoman arvioinnin perusteella. Arviointi on toteutettava vähintään joka viides vuosi. Karvi on toteuttanut merenkulkualan koulutusten arvioinnin viimeksi vuosina 2020–2022. Lue lisää merenkulkualan koulutusten arvioinneista

Kansainvälisten suomalaistyyppisten koulujen auditoinnit 
Suomalaistyyppiset koulut noudattavat paikallisesti räätälöityä ja hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, joka perustuu suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (OPS 2014). Karvin auditoinnin avulla todennetaan, että koulujen toiminta ja opetus on järjestetty niin, että ne noudattelevat suomalaiselle koululle tunnusomaisia piirteitä ja täyttävät auditoinnille asetetut kriteerit. Lue lisää suomalaistyyppisten koulujen auditoinneista. 

Hinnoittelu 

Maksulliset arviointipalvelut perustuvat lakiin Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta (1295/2013), hallituksen esitykseen laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta (HE 117/2013 vp) sekä valtion maksuperustelakiin (150/1992). Hallituksen esityksessä laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta todetaan, että osa arvioinneista toteutetaan maksuttomana viranomaistoimintana, ja lisäksi Karvilla on maksullisena palvelutoimintana toteutettavia arviointeja. 

Julkisoikeudellisen periaatteen mukaan hinnoitellut palvelut eivät tuota voittoa, vaan niiden tuotoilla voidaan kattaa aiheutuneet kustannukset. Karvin maksullisista palveluista korkeakoulujen auditoinnit ovat julkisoikeudellisia palveluita, ja niiden hinnoittelu on määritetty opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta (1188/2023). 

Kaikki muut palvelut korkeakoulujen auditointeja lukuun ottamatta ovat liiketaloudellisen periaatteen mukaan hinnoiteltuja palveluja. Liiketaloudellisten palveluiden hinnat on määritetty Karvin palveluhinnastossa. 

Tarjouspyynnöt 

Lähetä tarjouspyyntösi sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@karvi.fi. Kerro sähköpostissa ainakin

  • arvioinnin tai muun palvelun alustava tavoite, kohde ja käyttötarkoitus 
  • aikataulu 
  • muut tilaajan toiveet ja huomioitavat asiat. 

Tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen kutsumme tilaajan ensimmäiseen tapaamiseen, jossa tilaajan toiveista keskustellaan tarkemmin. Olemme tukena aina tarjouspyynnön tekemisestä muihin tilausprosessin vaiheisiin. 

Karvin maksullisten arviointipalveluiden tilausprosessi

 

Kuva Hannele Seppälästä.

Hannele Seppälä

varajohtaja
Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Yhteiset kehittämispalvelut
+358 29 533 5550 Helsinki
Mari Räkköläinen.

Mari Räkköläinen

Arviointineuvos
Strateginen vastaava
Yhteiset kehittämispalvelut
+358 29 533 5558 Helsinki