Arvioinnit

Arviointimme antavat ajantasaisen kuvan koulutuksen tärkeistä teemoista, osaamisen tasosta, koulutusuudistusten vaikutuksista ja koulutuksen laadunhallinnan tilasta. Arviointitiedollamme kehitetään suomalaista koulutusta entistä paremmaksi.​​  

Näillä sivuilla voit tutustua tarkemmin parhaillaan käynnissä oleviin sekä viimeisimpiin päättyneisiin arviointeihimme. Arviointimme koskevat kaikkia koulutusasteita. Arvioinnit voivat olla myös koulutusrajat ylittäviä, jolloin arviointi voi koskea samaan aikaan useampaa koulutusastetta. 

Karvin arviointien aiheet ja aikataulut määritetään koulutuksen arviointisuunnitelmassa, joka laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tutustu vuosien 2020–2023 arviointisuunnitelmaan tästä. 

Erilaiset arviointityyppimme 

Teemme Karvissa neljän tyyppisiä arviointeja.  

  • Oppimistulosarvioinneissa tarkastellaan, missä määrin opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet oppilaiden osaamiselle on saavutettu. Oppimistulosarvioinnit antavat tietoa myös osaamisen tason muutoksista pitkällä aikavälillä ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisesta.
  • Teema-arvioinnit toteutetaan aina jostain ajankohtaisesta teemasta, kuten miten koronan aiheuttamat poikkeukselliset opetusjärjestelyt vaikuttivat oppijoiden yhdenvertaisuuteen. Usein teema-arvioinneissa tarkastellaan myös, ovatko koulutuspoliittiset uudistukset johtaneet toivottuihin tuloksiin.
  • Järjestelmäarvioinneissa tarkastellaan koulutusjärjestelmän toimivuutta tietyllä koulutusasteella tai koko koulutusjärjestelmän tasolla tai miten koulutusjärjestelmän uudistamis- ja kehittämisprosessit ovat onnistuneet.
  • Laadunhallinnan arvioinneissa selvitetään, miten arvioitavat organisaatiot kehittävät ja ylläpitävät oman toimintansa laatua.  

Kehittävän arvioinnin toimintatapa 

Arviointimme tehdään kehittävän arvioinnin toimintatapaa noudattaen. Se tarkoittaa, että arvioinnin kohde voi kehittää toimintaansa saadun palautteen pohjalta jo arvioinnin aikana. Kehittävän arviointitavan arvioinnit ovat osallistavia, jolloin niissä on tyypillisesti mukana myös ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on arviointikohteeseen liittyvää erityistietämystä. Lue lisää kehittävän arvioinnin toimintatavasta. 

Kehittävän arvioinnin toimintatavan lisäksi arviointiemme perustana ovat neljä arvoamme: riippumattomuus, luottamus, avoimuus ja vuorovaikutus. Lue lisää arvoistamme Tietoa meistä -sivulta

Tukea laadunhallintaan 

Arviointien lisäksi tuemme koulutuksen ja varhaiskasvatuksen parissa toimivia arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa. Lue lisää laadunhallinnan tuesta tästä. 

Järjestäjien velvollisuus osallistua toimintansa ulkoiseen arviointiin

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä korkeakoulujen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten tulee arvioida antamaansa koulutusta sekä osallistua toimintansa ulkoiseen arviointiin. Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa.

Näistä velvoitteista säädetään eri koulutusasteita koskevissa laeissa: