Savonia-ammattikorkeakoulun auditointi 2022

Korkeakoulutus

Savonia-ammattikorkeakoulu sai Karvin toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 16.3.2022 alkaen. Savonian laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Savonian vahvuuksia toiminnan kehittämisessä ja laadunhallinnassa ovat strategialähtöisyys, saavutettavuus ja avoimuus.

Kehittämistyö on määrätietoista ja vaikuttavaa ja toiminnanohjausjärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään läpi organisaation toiminnan laadun hallinnassa ja kehittämisessä. Savonia hyödyntää ja jalostaa seurantatietoa myös yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi erittäin onnistuneella tavalla.

Savonia sai auditointiryhmältä erinomaisen arvosanan arviointialueesta Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu (II). Auditointiryhmän puheenjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori, Kati Komulaisen mukaan Savonian visio olla vastuullisesti vaikuttavin korkeakoulu elää hienosti ja yhdistyy luontevalla tavalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Visio on kunnianhimoinen ja selkeä ja korkeakouluyhteisö on sitoutunut sen toteuttamiseen.

Savonian strategiset tavoitteet ovat linjassa Pohjois-Savon maakuntaohjelman kanssa, mikä tukee vaikuttavassa ja vastuullisessa aluekehitysroolissa toimimista. Savonia toimii Pohjois-Savon kannalta tärkeimmissä yhteistyöverkostoissa vetovastuullisena organisoijana ja aktiivisena osallistujana. Strateginen suunnittelu yhdessä maakunnallisten toimijoiden kanssa tukee koko Pohjois-Savon vakaata aluekehitystä ja osaamispohjaista kasvua.

-Auditointiryhmä on vakuuttunut ja vaikuttunut Savoniassa tehtävästä alueellisesta vaikuttavuustyöstä. Savonian aktiivinen toiminta Pohjois-Savolle tärkeissä verkostoissa ja saavutettu luottamus keskeisten sidosryhmien parissa on pitkäjänteisen kehittämistyön tulosta,” kertoo auditoinnin puheenjohtaja Kati Komulainen.

Savonian koulutusten työelämärelevanssi on vahvaa ja jatkuvasti kehittyvää

Työelämärelevanssi tunnistetaan ja tunnustetaan auditointiryhmän mielestä selkeäksi osaksi koulutuksia niin Savonian toimintaympäristössä kuin korkeakoulun sisälläkin. Savonia kehittää koulutustaan vuorovaikutteisesti ulkoisten sidosryhmien kanssa ja TKI-toiminnan ja opetuksen integraatio on suunnitelmallista ja innovatiivista. Savonian toimintakulttuuri tukee tätä uudistumista ja rohkaisee kokeilevaan kehittämiseen. Rohkeus arvona on jaettu organisaation kaikilla tasoilla ja se konkretisoituu muun muassa kannustamisena uuden teknologian innovatiiviseen hyödyntämiseen TKI-toiminnassa ja tutkintokoulutuksessa.

Osaamisperustaisen korkeakouluopiskelun toteutuminen vaatii vielä systemaattista ja johdonmukaista kehittämistä

Savonian keskeisiä kehittämiskohteita ovat auditointiryhmän mukaan osaamisperustaisuuden toteutumisen varmistaminen kaikissa koulutusohjelmissa ja toiminnanohjausjärjestelmän seuraavan kehittämisvaiheen määrittäminen. Auditointiryhmä myös ehdottaa, että Savonia ottaisi vahvemman roolin maakunnan keskipitkän ja pitkän aikavälin ennakoinnista vastaavana toimijana. Yhtenä toimintamuotona tässä pyrkimisessä voisi olla Savonia-vetoisen ennakointifoorumin perustaminen.

Lisäksi auditointiryhmä kannustaa Savoniaa vahvistamaan toimiaan kansainvälisyystavoitteidensa saavuttamiseksi muun muassa kiinnittämällä huomioita kansainvälisen yhteistyön toteutumiseen kaikilla osaamisaloilla ja panostamalla kansainväliseen alumniyhteistyöhön ja opiskelijaviestintään. Koko savonialaisen opiskelijayhteisön kokemusten kuuntelemisen ja hyödyntämisen tapoja koulutuksen kehittämisessä on syytä niin ikään kehittää.

Savonia on innovatiivinen ja tulevaisuusorientoitunut jatkuvan oppimisen kumppani

Savonian valitsema valinnainen arviointialue oli kysyntälähtöinen jatkuva oppiminen. Savonia on kytkenyt jatkuvan oppimisen vahvasti strategiaansa ja visioonsa, mikä luo auditointiryhmän näkemyksen mukaan kehittämistyölle vahvan perustan ja suuntaviivat. Jatkuva oppiminen ja TKI-toiminta tukevat toisiaan, ja TKI-toiminnan piirissä tuotettuja ideoita hyödynnetään vuorovaikutteisesti tutkintokoulutuksen kehittämisessä.

Jatkossa Savonian kannattaa hyödyntää entistä vahvemmin jatkuvan oppimisen onnistuneita toteutuksia ja toimintamalleja toimintansa kehittämisessä. Esimerkiksi Savonia-tasoisen prosessimallin luominen onnistuneiden jatkuvan oppimisen prosessien pohjalta edistäisi uusien koulutustuotteiden kehittämistä. Jatkuvan oppimisen koulutuksia on syytä kehittää ja kohdentaa myös kansainvälisille markkinoille strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Savonia-ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Savonialle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että Savonian toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005.

Auditointiryhmä:

  • rehtori, toimitusjohtaja Kati Komulainen, Vaasan ammattikorkeakoulu (pj.)
  • asiantuntija Perttu Jämsén, Sitra
  • yliopettaja Kimmo Mäki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • opiskelija Anette Pottonen, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Savonian auditointiraportti on julkaistu Karvin auditointialustalla.

Helka Kekäläinen.

Helka Luodelahti

Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Korkeakoulutus, Vapaa sivistystyö
+358 29 533 5513 Helsinki