Opinto-ohjauksen uusia muotoja koskeva arviointi (OHJA) 2022–2024

Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Lukiokoulutus

Arviointi on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Opinto-ohjauksen kehittämisohjelmaa. Arviointi kohdistuu oppivelvollisuuden laajentamisen mukanaan tuomiin uusiin tai vahvistettuihin opinto-ohjauksen muotoihin. Oppivelvollisuuden laajentaminen toi mukanaan jakautuvan ohjaus- ja valvontavastuun, jossa velvollisina ovat oppilaitosten ja koulujen lisäksi myös kunnat. Muutos oppivelvollisuuslaissa muutti myös ohjausta ja sen resursointia, ja perusasteella ryhdyttiin toteuttamaan tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen (2018) myötä ohjausvelvoite ammatillisella toisella asteella oli kasvanut, mutta oppivelvollisuuden laajentumisen myötä toisen nivelvaiheen ohjaukseen kohdistui uudistus.

OHJA-arviointi kattaa oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvän opinto-ohjauksen jatkumon perusopetuksesta aina toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeiseen opinto-ohjaukseen. Arvioinnin piirissä ovat perusopetus, aikuisten perusopetus, valmentava koulutus, vapaa sivistystyö, ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus.

Määrällistä aineistoa kerätään tiedoilla, joiden lähteenä ovat opetushallituksen ylläpitämä Koski-tietokanta, opiskelijavalintarekisteri, koulujen ylläpitämät rekisterit ja Tilastokeskuksen rekisteripohjaiset tutkimusaineistot. Arvioinnissa hyödynnetään Oikeus oppia- ja Oikeus osata -kehittämisohjelmien tuloksia. Laadullista ja määrällistä aineistoa kootaan koko hankkeen ajan esim. haastatteluin ja kyselyin.

Arvioinnin kohteena ovat ohjauksen kokonaisuuden toteutuminen, toisen asteen tutkinnon suorittamisen tukeminen, ohjauksen resurssit, tutkinnon suorittamisaste, keskeyttämisen ehkäisy sekä opinto-ohjauksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen rooli oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteiden edistämisessä.

Kaikkea arvioinnissa kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja tietosuojaan liittyvät riskit minimoiden. Arviointituloksista ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä tai kouluja. Arvioinnilla tuotetaan tietoa painopisteisiin Yhdenvertaisuuden edistäminen sekä Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen.

 

OHJA-arvioinnin kokonaisuus

 

Hankkeen arviointiryhmä:

Hankkeelle on asetettu arviointiryhmä. Arviointiryhmän jäseninä toimivat seuraavat henkilöt:

  • Åsa Bodö, opinto-ohjaaja, Cronhjelmskolan, Larsmo
  • Anna Maria Honkala, opinto-ohjaaja, Sotkamon lukio
  • Päivi Ikola, varapuheenjohtaja, Suomen rehtorit ry.
  • Mira Kalalahti, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto
  • Tomi Kiilakoski, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura
  • Tuuli-Maria Lehtinen, opinto-ohjaaja, Ammattiopisto Live
  • Juha Liiten, koulutuspäällikkö, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
  • Minna Rovio, opetus- ja nuorisopäällikkö, Imatran kaupunki
  • Antti Sinisalo, opinto-ohjaaja, Kouvolan lukio
  • Venla Tilli, puheenjohtaja, Osku ry.

Arvioinnin julkaisut

Arvioinnin hankesuunnitelma 
Ensimmäinen väliraportti

Julkaisu: Opinto-ohjauksen toteutuminen - arviointituloksia oppivelvollisuusikäisten koulutuksista

Webinaariesitys: 

Tiedote: Opinto-ohjaus osana oppivelvollisuuden laajentumista: yksilöllisen opinto-ohjauksen merkitys korostuu, resurssien riittävyys tulee varmistaa

Toinen väliraportti

Julkaisu: Kouluun ja opintoihin kiinnittymisen tukeminen oppivelvollisuusikäisten koulutuksissa

Tiedote: Välittäminen, kannustus ja yhteisöllisyyden edistäminen keskeistä nuorten kouluun ja opintoihin kiinnittymisessä

Kolmas väliraportti

Julkaisu: Vastuut ja yhteistyö oppivelvollisten ohjauksessa, nuorten sijoittuminen toisen asteen koulutuksiin ja koulutusvalintoihin vaikuttavia tekijöitä

Tiedote: Koulutustarjonnan ja palvelujen puutteet haastavat ohjausta ja nuorten yksilöllisiä opiskelupolkuja

Webinaariesitys: 

Arvioinnin muut materiaalit

Hankkeen etenemistä voi seurata seurata Karvin sosiaalisen median kanavissa (LinkedIn, Twitter & Facebook) aihetunnisteella #OHJA_arviointi.

Lisätietoja hankkeesta

Kati Jokio

Kati Jokio

Arviointiasiantuntija
Yleissivistävä koulutus, Opinto-ohjaus
+358 29 533 5522 Helsinki
Siru Myllykoski-Laine

Siru Myllykoski-Laine

Arviointiasiantuntija
Yleissivistävä koulutus, Opinto-ohjaus
+358 29 533 5529 Helsinki
Jukka Marjanen

Jukka Marjanen

Johtava arviointiasiantuntija
Yhteiset kehittämispalvelut
+358 29 533 5559 Helsinki