Välittäminen, kannustus ja yhteisöllisyyden edistäminen keskeistä nuorten kouluun ja opintoihin kiinnittymisessä

Tiedote Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Lukiokoulutus

Arvioinnin mukaan nuoret toivovat opiskelultaan ja opiskeluympäristöltään positiivisia vuorovaikutuskokemuksia vertaisten ja opettajien kanssa. He toivovat myös oppimistehtäviä, jotka ovat monipuolisia ja aktivoivia, sekä motivoivia opintoja, jotka linkittyvät tulevaisuuden suunnitelmiin. Nuorten kiinnittyminen kouluun ja opintoihin on laaja kokonaisuus, jonka edistämisessä tulee huomioida koko koulu- tai oppilaitosyhteisön toiminta. 

Karvi arvioi vuosina 2022–2024 opinto-ohjauksen uusia ja vahvistettuja muotoja perusopetuksessa, toisella asteella sekä nivelvaihe- ja valmentavissa koulutuksissa. Vuonna 2021 voimaan tulleessa oppivelvollisuuslain muutoksessa korostettiin laadukasta ohjausta sekä opintojen edistymisen ja tutkinnon suorittamisen tukemista. Siksi Karvi sisällytti opinto-ohjauksen arviointiin kouluun ja opintoihin kiinnittymisen tukemisen näkökulmia, joista raportoidaan nyt julkaistavassa arvioinnin väliraportissa. Väliraportin aineistona ovat oppilaiden ja opiskelijoiden haastattelut eri koulutuksissa (N = 149) sekä ohjaushenkilöstön kyselyvastaukset (N = 341), joita kerättiin keväällä 2023. Arvioinnin laajana tavoitteena on tunnistaa käytäntöjä, jotka tukevat oppivelvollisuuden suorittamista ja edistävät oppijoiden hyvinvointia. 

Vertaissuhteet sekä opettajien ja oppilaiden välinen vuorovaikutus keskeisiä kiinnittymistä edistäviä tekijöitä

Nuorten kokemusten mukaan vertaiset ovat merkittävässä roolissa esimerkiksi koulussa viihtymisen, opintojen sujumisen sekä tulevaisuuden pohdintojen näkökulmista. Myös henkilöstöllä on nuorten mukaan merkittävä rooli koulussa ja opinnoissa viihtymisessä. Opettajien ja muun henkilöstön läsnäolo ja ymmärrys nuorten elämäntilanteesta koettiin tärkeäksi. Nuoret toivat esiin myös opettajien myönteisen asenteen ja välittämisen merkityksen opinnoissa edistymiselle ja yhteisöllisyydelle, jota opettajat voisivat edistää esimerkiksi kiinnittämällä huomiota ryhmäytymisen tukemiseen osana koulunkäyntiä ja opiskelua. Huomionarvoista on myös, että nuoret toivoivat vuorovaikutuksellisempia opetustilanteita ja -menetelmiä. 

Oppijan oman toimijuuden tukeminen keskeistä

Nuorten kokemusten mukaan heidän oma kiinnostuksensa koulunkäyntiä ja opintoja kohtaan on tärkeää kouluun tai opintoihin kiinnittymisessä. Nuorilla tulisikin olla mahdollisuus tehdä opintojaan koskevia valintoja yhteistyössä ohjaustyötä tekevien opettajien ja ohjaajien kanssa ja siten vahvistaa omaa toimijuuttaan. Valinnanmahdollisuudet voivat edistää myös yhteisöllisyyden kehittymistä koulu- tai oppilaitosyhteisössä. Kouluun ja opintoihin kiinnittymisessä on merkityksellistä myös tunnistaa opintojen ja tulevaisuudensuunnitelmien välinen yhteys. 

Oppilaitoskonteksti heijastuu kiinnittymisen mahdollisuuksiin

Oppijoiden kouluun tai opintoihin kiinnittymistä tulisi tukea myös rakenteellisten tekijöiden kautta. Nuoret pitävät tärkeänä, että menetelmät, materiaalit ja ympäristöt olisivat sellaisia, jotka edistävät yhteisöllistä toimintaa ja joissa oppijoiden yksilölliset tarpeet tulisivat yhdenvertaisesti huomioiduiksi. Myös koulu- tai opiskeluarjen perusasioiden tulisi olla kunnossa, kuten kouluruuan sekä ehjien tilojen, jotka mahdollistavat mielekkään tekemisen välitunneilla ja muina vapaahetkinä.

Ohjaushenkilöstö arvioi oppijoiden toimijuuden ja yhteisöllisyyden tukemisen toteutuvan melko hyvin 

Ohjaushenkilöstön kokemusten mukaan oppijoiden toimijuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen olivat positiivisesti yhteydessä opinto-ohjauksen saavutettavuuteen. Lisäksi kouluissa tai oppilaitoksissa, joissa opinto-ohjauksen resursseja koettiin olevan enemmän, myös toimijuutta ja yhteisöllisyyttä koettiin tuettavan parhaiten. Toimijuuden ja yhteisöllisyyden tukemisen kokemukset olivat osittain myönteisempiä pienemmissä oppilaitoksissa kuin suuremmissa oppilaitoksissa. 

Arvioinnin väliraportti kouluun ja opintoihin kiinnittymisen tukemisesta oppivelvollisuusikäisten koulutuksissa julkaistaan 27.3.2024. Kesällä 2024 julkaistaan arvioinnin väliraportti ohjauksesta ja vastuista koulutusten siirtymävaiheissa. Syksyllä 2024 julkaistaan arvioinnin loppuraportti, jossa esitetään arviointihankkeen aineistoihin pohjautuvat kehittämissuositukset.

Raportti

Kouluun ja opintoihin kiinnittymisen tukeminen oppivelvollisuusikäisten koulutuksissa

Lisätietoja

arviointiasiantuntija Siru Myllykoski-Laine, Karvi (yleissivistävä koulutus), sähköposti siru.myllykoski-laine@karvi.fi, puhelinnumero +358 29 533 5529

arviointiasiantuntija Kati Jokio, Karvi (yleissivistävä koulutus), sähköposti kati.jokio@karvi.fi, puhelinnumero +358 29 533 5522