Att bry sig om, uppmuntra och känna gemenskap viktigt för de ungas engagemang för skola och studier

Meddelande Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Enligt utvärderingen önskar de unga positiva erfarenheter av växelverkan med jämnåriga och lärare i sina studier och sin studiemiljö. De unga önskar också mångsidiga och aktiverande läruppgifter samt motiverande studier som har en koppling till deras framtidsplaner. De ungas engagemang för skolan och studierna är en omfattande helhet och för att främja den bör man beakta hela skol- eller läroanstalten som verksamhetsmiljö.  

NCU utvärderar åren 2022–2024 de nya och förstärkta formerna av studiehandledning. Utvärderingen gäller den grundläggande utbildningen, andra stadiet samt utbildningar i övergångsskedet och handledande utbildning. I ändringen av läropliktslagen som trädde i kraft 2021 betonades högklassig handledning samt stöd för studiernas framskridande och avläggandet av examen. Därför tog NCU fasta på aspekter som stöder engagemanget för skolan och studierna i utvärderingen av studiehandledningen. Dessa aspekter behandlas i den mellanrapport som nu publiceras. Materialet i mellanrapporten består av intervjuer med elever och studerande från olika utbildningar (N = 149) samt av enkätsvar från handledningspersonalen (N = 341). Materialet samlades in våren 2023. Det övergripande målet med utvärderingen är att lyfta fram rutiner som stödjer genomförandet av läroplikten och bidrar till elevernas och de studerandes välbefinnande. 

Kamratrelationer samt växelverkan mellan lärare och elever är viktiga engagerande faktorer

Enligt de ungas erfarenheter är kamraterna viktiga till exempel med tanke på trivseln i skolan, hur studierna förlöper och i funderingarna kring framtiden. De unga anser också att personalen har en viktig roll för hur de trivs i skolan och med studierna. De unga upplevde lärarnas och den övriga personalens närvaro och förståelse för deras livssituation som viktiga. De lyfte också fram hur betydelsefull lärarnas positiva inställning och omtanke är med tanke på studiernas framskridande och gemenskapen. Lärarna kunde ytterligare främja gemenskapen till exempel genom att fästa uppmärksamhet vid att stöda gruppbildningen som en del av skolgången och studierna. Det är också värt att notera att de unga önskade mer interaktiva undervisningssituationer och undervisningsmetoder.

Det är viktigt att stöda elevens eller den studerandes eget aktörskap

Enligt de ungas erfarenheter är deras eget intresse för skolgången och studierna viktigt för att skapa engagemang i skolan eller studierna. De unga borde ha möjlighet att tillsammans med lärare och handledare som arbetar med handledning göra val som gäller studierna och på så sätt stärka det egna aktörskapet. Möjligheterna att göra val kan också främja utvecklingen av samhörigheten i skol- eller läroanstaltsgemenskapen. När det gäller engagemang för skolan och studierna är det också viktigt att identifiera sambandet mellan studierna och framtidsplanerna.

Hela läroanstaltsmiljön stärker möjligheterna för engagemang

Elevernas och de studerandes engagemang för skolan eller studierna bör stödas även genom strukturella faktorer. De unga anser att det är viktigt att metoderna, materialen och miljöerna är sådana som främjar den gemensamma verksamheten och där elevernas och de studerandes individuella behov beaktas på ett jämlikt sätt. Även de grundläggande sakerna i skol- eller studievardagen bör fungera som de ska, såsom skolmaten och välvårdade platser som gör meningsfulla raster och andra lediga stunder möjliga.

Handledningspersonalen ansåg att stödet för elevernas och de studerandes aktörskap och gemenskap förverkligas rätt väl

Enligt handledningspersonalen hade stödet för elevernas och de studerandes aktörskap och gemenskap ett positivt samband med studiehandledningens tillgänglighet. Dessutom ansåg handledningspersonalen att stödet för aktörskap och gemenskap var starkare i sådana skolor eller läroanstalter där studiehandledningen upplevdes ha mer resurser. Erfarenheterna av att stöda aktörskap och gemenskap var delvis positivare i mindre läroanstalter än i större läroanstalter.

Utvärderingens mellanrapport om stödet för engagemang för skolan och studierna i utbildningar för personer i läropliktsåldern publiceras 27.3.2024. Under sommaren 2024 publiceras en mellanrapport om utvärderingen av handledningen och ansvaret i utbildningarnas övergångsskeden. Och under hösten 2024 publiceras utvärderingens slutrapport, där utvecklingsrekommendationer som baserar sig på utvärderingsprojektets material presenteras.

Rapport:

Stöd för skol- och studieengagemang i utbildningar för unga inom läropliktsåldern

Mer information:

utvärderingsexpert Siru Myllykoski-Laine, siru.myllykoski-laine@karvi.fi, +358 29 533 5529

utvärderingsexpert Kati Jokio, kati.jokio@karvi.fi, +358 29 533 5522