Tema- och systemutvärderingar

Småbarnspedagogik

I fokus för temautvärderingarna ligger en viss innehållslig helhet eller till ett visst innehållsligt temaområde på småbarnspedagogiken. Med systemutvärderingar avses att utbildningssystemet som helhet eller ett visst delområde i systemet kan vara föremål för utvärdering. Utvärderingarna kan gälla utbildningspolitik och verkställande av den eller de processer som gäller förnyelse och utveckling av utbildningssystemet.

För tema- och systemutvärderingarna tillsätts planerings- och utvärderingsgrupper som består av representanter med erfarenhet från olika områden. I utvärderingarna används involverande och mångsidiga metoder. Det är viktigt att beakta olika intressenters infallsvinklar, att kritiskt och djupgående granska den företeelse som utvärderas och att skapa en övergripande bild av det som ska utvärderas.

Nya publikationer

Syftet med policy brief-serien som Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) lanserat är att stöda den utbildningspolitiska och samhälleliga diskussionen och beslutsfattandet samt främja utnyttjandet av utvärderingsinformation som stöd för beslutsfattandet.

I denna slutrapport granskas planerings- och utvecklingsfasen, pilotförsöken och införandet av systemet samt resultaten av utvecklingsarbetet. Utvecklingsprojektet har enligt utvärderingen uppfyllt de centrala mål som uppställts för projektet.

Pågående tema- och systemutvärderingar 

I projektet utvärderas metoder som förebygger mobbning och stöder socioemotionella färdigheter hos barn inom småbarnspedagogiken. Med metoder mot mobbning avses i den här utvärderingen sådana metoder som riktar sig till småbarnspedagogiken och vars målsättning är att förebygga, ingripa i eller följa upp mobbning, dvs. ordna behövligt stöd efter en mobbningssituation.

Avslutade tema- och systemutvärderingar 

I utvärderingsprojektet granskas processerna för att förnya genomförandet av de lokala planerna för småbarnspedagogiken. Utvärderingen producerar information om hur införandet av de lokala planerna för småbarnspedagogik genomförts efter den 1 augusti 2022.

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomför en utvärdering av utbildningar inom småbarnspedagogik åren 2022–2023. Utvärderingen ingår i planen för utbildningsutvärdering för åren 2020–2023. Utbildningen gäller högskole- och yrkesutbildning. I utvärderingen granskas de utbildningar inom småbarnspedagogik som ordnas vid universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter samt Snellman-högskolan.

Utvärderingen gäller ledningsstrukturerna inom småbarnspedagogiken och ledarnas arbetsbeskrivningar. Målet är att lyfta fram både styrkorna och utvecklingsobjekten inom ledningen av den finländska småbarnspedagogiken. I utvärderingen granskas ledningen av småbarnspedagogiken och de strukturer som stöder den som en del av anordnarnas och de privata serviceproducenternas kvalitetsledning. Verkningarna av lagen om småbarnspedagogik granskas genom att man utvärderar sambandet mellan ledarskapet samt ledningssystemet och det att man prioriterar barnens bästa och iakttar likvärdighet

 

Ytterligare information:

Janniina Vlasov

Janniina Vlasov

Utvärderingsråd
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5543 Helsingfors
Tuomas Sarkkinen

Tuomas Sarkkinen

Utvärderingsexpert
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5582 Helsingfors
Sivi_Harkoma

Sivi Harkoma

Utvärderingsexpert
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5556 Helsingfors