Yhteenveto korkeakoulujen auditoinneista

Korkeakoulutus

Karvi on toteuttanut yhteenvedon korkeakoulujen toisen auditointikierroksen (2012–2018) tuloksista.  Yhteenvedon tavoitteena oli auditointiraportteihin perustuen muodostaa kokonaiskuva ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen laadunhallinnan piirteistä, vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Laatu hallussa-julkaisussa esitetään yhteenvedon keskeiset havainnot.

Toisen kierroksen auditoinnit olivat läpileikkaus suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminnan laadunhallintaan.

Keskeisin toisen auditointikierroksen tulos oli, että korkeakouluissa on suurelta osin toimivat laatujärjestelmät. Auditointi kattoi kaikki korkeakoulun toiminnot ja suurin osa korkeakouluista sijoittui eri auditointikohteiden osalta hyvälle tasolle. 40 auditoinnista ainoastaan 4 johti uusinta-auditointiin. Toisella kierroksella auditoinnit myös kansainvälistyivät, koska noin puolet auditoinneista oli kansainvälisten auditointiryhmien toteuttamia. Korkeakoulujen auditointeihin osallistui auditointiryhmien ja Karvin edustajien lisäksi mittava joukko korkeakoulujen johdon ja hallitusten, henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien edustajia.

Yleisesti ottaen auditoinneissa välittyi myönteinen kuva korkeakoulujen laatutyöstä. Paljon kehitystyötä on takana. Useissa auditointiraporteissa toistui henkilöstön kokemus laatutyöstä osana arjen toimintaa.

Laatujärjestelmät eivät ole muusta toiminnasta irrallisia järjestelmiä. Laadunhallinta on kytketty toiminnanohjaukseen ja strategisiin tavoitteisiin. Laatujärjestelmät tuottavat tietoa, joka tukee toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja suuntaamista.

Systemaattisuus, yhtenäisyys ja tarkoituksenmukaisuus avainsanoja auditointiryhmien kehittämissuosituksissa

Korkeakoulut ovat saavuttaneet laadunhallinnassa hyvän tason, mutta vielä on osa-alueita, joissa on puutteita. Auditointiryhmien kehittämissuosituksissa toistuvat usein samansuuntaiset teemat: laadunhallinta vaatii nykyistä systemaattisempaa otetta, menettelytapoja on yhtenäistettävä ja epätasaisuudet laadunhallinnassa vaativat korkeakouluilta kehittämistoimia.

Seuranta- ja palautetiedon keräämisessä on tärkeätä pohtia tiedon hyödynnettävyyttä strategisten tavoitteiden ja toiminnan kehittämisen näkökulmista. Korkeakouluissa on erinomaisia käytäntöjä ja osaamista, joita tulee paremmin levittää ja hyödyntää. Ulkoisten sidosryhmien ja opiskelijoiden osallistumista toiminnan kehittämiseen on myös mahdollista syventää.

Lue lisää korkeakoulujen auditoinneista ja laadunhallinnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista Laatu hallussa -julkaisusta.

Esityksiä aiheesta:

Koulutus

Touko Apajalahti, esitys pidetty PEDA-forumissa 15.8.2018

Touko Apajalahti, esitys pidetty PEDA-forumissa 16.8.2017

Tutkimukseen perustuva opetus mitä auditointiraportit kertovat? (linkki päivittyy), Mira Huusko, julkaistu Karvin blogissa 11.9.2018

Touko Apajalahti, esitys pidetty Korkeakoulujen laatujärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaarissa 30.10.2018

Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

 Mira Huusko, esitys pidetty korkeakoulujen arviointijaostolle 20.9.2018

 Mira Huusko, esitys pidetty Korkeakoulujen laatujärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaarissa 30.10.2018

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö

 Hannele Seppälä, esitys pidetty 10.10.2017

Lisätietoja auditointien yhteenvedosta

Mira Huusko

Mira Huusko

Johtava arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5565 Helsinki
Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki
Kuva Hannele Seppälästä.

Hannele Seppälä

varajohtaja
Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Yhteiset kehittämispalvelut
+358 29 533 5550 Helsinki