Kestävän kehityksen oppimistulosten arviointi

Ammatillinen koulutus

Opiskelijoiden kestävän kehityksen osaaminen on hyvää tasoa. Naisten osaaminen on parempaa kuin miesten, ja eri koulutusalojen välillä on selkeitä eroja. Opiskelijan ikä, kieli sekä aiempi koulutus ja työkokemus vaikuttavat osaamiseen. Suurin osa koulutuksen järjestäjistä on vasta kehittyvällä tai alkavalla tasolla. Myönteinen suhtautuminen kestävään kehitykseen parantaa tuloksia.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi ammatillisen peruskoulutuksen kestävän kehityksen oppimistuloksia 2015. Tarkoituksena oli arvioida, miten tutkintojen perusteissa määritellyt tavoitteet on saavutettu ja miten kestävä kehitys toteutuu käytännössä oppilaitoksissa. Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää toiminnan ja opetuksen kehittämisessä.

Kestävää kehitystä ei ole aiemmin arvioitu ammatillisessa koulutuksessa näin laajasti. Arviointi kohdistui kaikkiin ammatillista peruskoulutusta järjestäviin koulutuksen järjestäjiin ja otannalla valittuihin, keväällä 2015 valmistuviin ammatillisten perustutkintojen opiskelijoihin. Kaikki kahdeksan koulutusalaa ja miltei kaikki ammatilliset perustutkinnot olivat mukana arvioinnissa. Arviointiin osallistui 4 457 opiskelijaa, 798 opettajaa ja 106 koulutuksen järjestäjää.

Tiedote arvioinnin tuloksista (linkki päivittyy)

Raportti: Räkköläinen, M., Metsämuuronen, J., Holopainen, J. & Hievanen, R. Kestävän kehityksen osaaminen, opetus ja koulutuksen järjestäjän toiminta ammatillisissa perustutkinnoissa (linkki päivittyy). Julkaisut 12:2017. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Hyväksy analytiikkaevästeet katsellaksesi upotettua YouTube-videota

Muuta evästeasetuksia

Yhteyshenkilö

Mari Räkköläinen

Arviointineuvos
Strateginen vastaava
Yhteiset kehittämispalvelut
+358 29 533 5558 Helsinki