Lukioiden erityisen koulutustehtävän järjestämislupahakemusten arviointi

Lukiokoulutus

05/2017 – 10/2017

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus arvioi lukioiden erityisen koulutustehtävän lupaa hakeneiden toimintaedellytykset opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksenteon perustaksi. Arviointi kohdistuu lukiokoulutuksen järjestäjien erityiseen koulutustehtävään ja sen edellytyksiin sekä valtakunnalliseen kehittämistehtävään. Näitä kahta tehtävää on haettu erikseen. Erityislukioiden tavoitteena on muun muassa koulutuksen tarjoaminen taiteellisesti ja urheilullisesti lahjakkaille opiskelijoille, harvinaisten kielten opetuksen turvaaminen sekä vieraskielisen opetuksen ja kansainvälisen liikkuvuuden ottaminen huomioon koulutusjärjestelmässä.

Erityisen koulutustehtävän hakumenettelystä on vastannut opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriö laati hakuohjeet ja -lomakkeet sekä tiedotti keväällä 2017 erityisen koulutustehtävän hakemisesta ja päätöksenteon aikataulusta, arvioinnin perusteista sekä luvan myöntämisen perusteista ja menettelyistä kaikille lukiokoulutuksen järjestäjille. Lisäksi ministeriö on tarvittaessa antanut hakuun liittyvää neuvontaa ja pyytänyt hakijoilta lisätietoja, mikäli hakemuksista on puuttunut olennaisia näkökohtia. Ministeriö päättää erityisen koulutustehtävän järjestämisluvista lokakuussa 2017.

Toimintaedellytysten arviointi on perustunut koulutuksen järjestäjien toimilupahakemustensa yhteydessä toimittamiin aineistoihin, jotka on arvioitu ennalta määritettyjen arviointikriteereiden mukaisesti. Arviointikriteerit perustuvat lukiolain 4a §:ään ja lukioasetuksen 14a §:ään.

Edellytyksiä arvioitiin seuraavista näkökulmista:

  • valtakunnallinen ja alueellinen koulutus- ja erityiskoulutustarve
  • koulutuksen ammatilliset edellytykset
  • koulutuksen taloudelliset edellytykset.


Raportti: Lukioiden erityisen koulutustehtävän järjestämislupahakemusten arviointia

Lisätietoja

Salla Venäläinen

Salla Venäläinen

Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5549 Helsinki