Lapin ammattikorkeakoulun auditointi 2023

Korkeakoulutus

Lapin ammattikorkeakoulu läpäisi Karvin auditoinnin – vahvuutena on kumppanuussopimuksiin perustuva pitkäjänteinen ja järjestelmällinen alueellinen yhteistyö 

Lapin ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin. Ammattikorkeakoulu sai auditointiryhmältä kiitosta pitkäjänteisestä ja järjestelmällisestä kumppanuussopimuksiin perustuvasta sidosryhmäyhteistyöstä sekä kiinteänä osana ammattikorkeakoulun arjen toimintaan kuuluvasta laatutyöstä. 

Kumppanuussopimukset luovat vakaan pohjan sidosryhmäyhteistyölle

Lapin ammattikorkeakoulu on toiminta-alueellaan erittäin haluttu yhteistyökumppani ja alueen kehityksen kannalta keskeinen ja välttämätön toimija. Lapin ammattikorkeakoulun strategia on linjassa alueen eri toimijoiden strategioiden kanssa ja tukee erinomaisesti alueen yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Ammattikorkeakoulu on tehnyt keskeisten kumppaniensa kanssa kumppanuussopimukset, jotka määrittelevät tarkasti yhteistyön muodot ja mahdollistavat pitkäjänteisen, järjestelmällisen ja tavoitteellisen yhteistyön strategisesti valittujen sopimuskumppaneiden kanssa. 

  • Kumppanussopimusmallin avulla Lapin ammattikorkeakoulu varmistaa ja lisää yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuuttaan. Kumppanuussopimusmalli hyödyttää sekä ammattikorkeakoulua että sidosryhmiä, kommentoi auditointiryhmän puheenjohtaja, Satakunnan ammattikorkeakoulun opetuksen vararehtori Timo Mattila

Kumppanuussopimusmalliin perustuvissa säännöllisissä tapaamisissa sopimuskumppanit saavat tietoa Lapin ammattikorkeakoulun toiminnasta. Auditointiryhmän mukaan Lapin ammattikorkeakoulun kannattaa kuitenkin kehittää toiminnastaan ja erityisesti TKI-toiminnasta ja sen tuloksista viestimistä kaikille sidosryhmille entistä aktiivisemmaksi ja avoimemmaksi. 

Laatutyö on osa yhteisöllistä ammattikorkeakoulun arjen toimintaa

Lapin ammattikorkeakoulussa johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet laatujärjestelmään ja jatkuvaan kehittämiseen. 

  • Auditointiryhmä sai auditointivierailulla vahvan näkemyksen siitä, että laatutyö ja toiminnan kehittäminen ovat osa henkilöstön jokapäiväistä arkea. Opiskelijoiden laatutyöhön osallistamisen kulttuuri tarvitsee kuitenkin vielä vahvistamista ja ohjausta, Mattila toteaa. 

Lapin ammattikorkeakoulun selkeät ja toimivat prosessit mahdollistavat yhdenmukaiset toimintatavat ja toiminnan kehittämisen. Prosesseja myös kehitetään ketterästi palautteen perusteella. Ammattikorkeakoulun tarpeisiin kehitetyt tietojärjestelmät tukevat prosessien kokonaisvaltaista kehittämistä.     

Ohjauksen prosessit ja järjestelmät tukevat opiskelijoiden ohjausta ja opintojen etenemistä

Lapin ammattikorkeakoulussa on opetuksen suunnittelua ja opiskelijoiden ohjausta vahvasti tukevat prosessit ja tietojärjestelmät, joita on kehitetty erityisesti Lapin ammattikorkeakoulun tarpeisiin. Opintojen etenemistä tuetaan monin eri tavoin ja ajantasaisten ja monipuolisten seurantatietojen avulla mahdollisiin poikkeamiin opintojen etenemisessä reagoidaan nopeasti. Auditointiryhmän mukaan ammattikorkeakoulun on kuitenkin varmistettava, että ohjauksen prosessit toteutuvat käytännössä yhdenmukaisesti kaikilla koulutusaloilla ja kampuspaikkakunnilla. Myös yhdenmukaisten tuki- ja hyvinvointipalveluiden saavutettavuuteen on kiinnitettävä huomiota. 

Lapin ammattikorkeakoulun yhtenä vahvuutena on Master School -toimintamalli, joka mahdollistaa opiskelijoiden joustavat ja yksilölliset opintopolut ja tukee näin opintojen etenemistä. Master School mahdollistaa monialaisen työelämälähtöisen koulutuksen kehittämisen ja tarjoaa mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.  

Lapin ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Ammattikorkeakoululle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että ammattikorkeakoulun toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulun menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5573 Helsinki