Humanistisen ammattikorkeakoulun auditointi 2024

Korkeakoulutus

Karvi toteuttaa Humanistisen ammattikorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu Humanistiseen ammattikorkeakouluun toteutetaan 24.-25.4.2024 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla syyskuussa 2024.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

Jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu, Metropolia Ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, Turun kaupunki

Koulutusjohtaja Esa Viklund, Savonia-ammattikorkeakoulu

Opiskelija Leevi Viljanen, Lapin ammattikorkeakoulu

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin, 
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua. 

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Humanistinen ammattikorkeakoulu on valinnut valinnaiseksi arviointialueeksi monipaikkaisen organisaation johtamisen.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Humanistisen ammattikorkeakoulun vertaisoppimisen kumppani on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja vertaisoppimisen kohde on TKI-toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Kirsi Mustonen.

Kirsi Mustonen

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus, Vapaa sivistystyö
+358 29 533 5515 Helsinki