Auditering av Humanistinen ammattikorkeakoulu 2024

Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Humanistinen ammattikorkeakoulu. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 24–25 april 2024. Auditeringsrapporten publiceras på NCU’s digitala auditeringsplattform i september 2024.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

Direktör för livslångt lärande Heidi Rontu, Metropolia Ammattikorkeakoulu (auditeringsgruppens ordförande) 

Personaldirektör Sinikka Valtonen, Åbo stad

Utbildningsdirektör Esa Viklund, Savonia-ammattikorkeakoulu

Studerande Leevi Viljanen, Lapin ammattikorkeakoulu

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Humanistinen ammattikorkeakoulu har valt som ett utvärderingsområde ledning av en organisation med flera enheter.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Humanistinen ammattikorkeakoulus samarbetspartner i kollegialt lärande är Jyväskylän ammattikorkeakoulu med temat FUI-verksamhetens genomslag i samhället.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Kirsi Mustonen.

Kirsi Mustonen

Utvärderingsexpert
Högre utbildning, Fritt bildningsarbete
+358 29 533 5515 Helsingfors