Auditering av Konstuniversitetet 2024

Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Konstuniversitetet. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 9–10 april 2024. Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform i augusti 2024.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • dekanus, professor Hanna-Leena Pesonen, Jyväskylä universitet (ordförande)
  • specialsakkunnig Antti Huntus, Centret för konstfrämjande
  • studerande Julia Rapo, Lapplands universitet
  • prodekanus Rasmus Vuori, Aalto-universitetet.

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/konstnärlig verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Konstuniversitetet har valt Ekologisk hållbarhet som ett utvärderingsområde i auditeringen.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Konstuniversitetets samarbetspartner i kollegialt lärande är Hanken Svenska Handelshögskolan med temat arbetsvälmående.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Högre utbildning
+358 29 533 5541 Helsingfors