Grazin yliopiston auditointi 2021

Korkeakoulutus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti Grazin yliopiston auditoinnin yhteistyössä kansainvälisen auditointiryhmän kanssa 2020-2021. Grazin yliopisto läpäisi auditoinnin ja sai Karvin laatuleiman. Laatuleima on osoitus siitä, että yliopiston toiminta ja laadunhallinta täyttävät sekä Karvin että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kriteerit.

Grazin yliopiston strategiassa korostuvat yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus

Auditointi osoitti, että Grazin yliopisto on yhteiskunnallisesti tärkeä toimija alueellaan Styriassa, ja yliopisto edistää alueen sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kehitystä. Yliopistolla on vahva visio, ”Teemme työtä huomisen puolesta”.

Yliopisto on ansiokkaasti määritellyt yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja uudistumisen toimintansa keskeiseksi painopisteeksi ja muista toimijoista erottavaksi tekijäksi. Sen perimmäisenä tavoitteena on integroida yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus kaikkeen toimintaansa, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja professori Ellen Hazelkorn.

Yliopisto tukee monenlaisia ja kiinnostavia aloitteita, jotka voivat olla käänteentekeviä. Seuraavana haasteena on sisällyttää nämä yliopiston ydintoimintaan ja ohjaaviksi periaatteeksi. Yliopistossa tulee vahvistaa yhteistä ymmärrystä yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä sekä opetuksessa että tutkimuksessa.

Yliopiston laatujärjestelmä on kehittynyt ja vahvasti sidoksissa strategiseen johtamiseen

Yliopistolla on avoin ja osallistava organisaatiokulttuuri sekä kattava ja hyvin organisoitu laatujärjestelmä, jossa on paljon hyviä ja systemaattisia toimintatapoja.

Laatujärjestelmän ja yliopiston strategisen johtamisen välillä on vahva yhteys, mikä on selkeästi järjestelmän vahvuus. Jotta laadunhallinta saataisiin nostettua seuraavalle tasolle, se tulee kytkeä vahvemmin osaksi arjen toimintaa. Henkilöstöä ja opiskelijoita tulee sitouttaa entistä enemmän yliopiston laadun kehittämiseen, toteaa auditointiryhmän varapuheenjohtaja ja Geneven yliopiston vararehtori Stéphane Berthet.

Yliopiston systemaattinen, avoin ja osallistava opetussuunnitelmien kehittäminen sai auditointiryhmältä erityisestä kiitosta. Yliopistossa panostetaan selkeästi myös digitalisaatioon ja korkeakoulupedagogiikan kehittämiseen. Yhteistä ja laaja-alaista ymmärrystä koulutukseen liittyvistä keskeisistä käsitteistä, kuten opiskelijalähtöisyydestä, tulee edelleen vahvistaa yliopistossa.

Henkilöstön tasa-arvoa edistetään systemaattisesti

Grazin yliopisto valitsi yhdeksi auditoinnin arviointialueeksi ”yhdenvertaiset mahdollisuudet ja monimuotoisuuden”. Yliopisto toimii kunnianhimoisesti ja suunnitelmallisesti henkilöstönsä sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi. Yliopistossa on toteutettu useita toimenpiteitä, joilla on pyritty luomaan paremmat edellytykset naisten urakehitykselle ja saavuttamaan sukupuolten tasa-arvoa koskevat tavoitteet, kuten kasvattamaan naisprofessorien osuutta.

Yliopisto on selkeästi sitoutunut tavoitteisiinsa ja pyrkii lisäämään opiskelijoiden monimuotoisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia, ja siihen tähtäävä työ on alkanut. Jotta nämä tavoitteet toteutuvat koko organisaatiossa, tarvitaan kuitenkin vielä lisää toimenpiteitä.

Yliopistossa tulee vahvistaa yhteistä käsitystä siitä, mitä monimuotoisuudella tarkoitetaan. Lisäksi kohderyhmät tulee tunnistaa ja kohderyhmiin liittyvät toimet monimuotoisuuden edistämiseksi määritellä. Monimuotoisuuden edistäminen edellyttää myös parempaa tiedon keräämistä opiskelijoista ja tohtoriopiskelijoista, sanoo auditointiryhmän jäsen ja Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvoston analyytikko Aleksandra Sjöstrand.

Auditointiraportti

Hazelkorn, E., Berthet, S., Damsa, C., Püttmann, V., Sjöstrand, A. & Nordblad, M. (2021). Audit of the University of Graz. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut: 21.

Auditointiryhmä

  • Professori Ellen Hazelkorn, BH Associates education consultants (puheenjohtaja)
  • Vararehtori Stéphane Berthet, Geneven yliopisto
  • Apulaisprofessori Crina Damşa, Oslon yliopisto
  • Tutkimusassistentti, tohtoriopiskelija Vitus Püttmann, Hannoverin yliopisto
  • Projektipäällikkö Aleksandra Sjöstrand, Universitets- och högskolerådet.

Lisätiedot

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki