Tema- och systemutvärderingar

Fritt bildningsarbete

I fokus för temautvärderingarna ligger en viss innehållslig helhet eller ett innehållsligt tema. Det kan också göras utvärderingar av läget inom en viss utbildningsform. Med systemutvärderingar avses att utbildningssystemet som helhet eller ett visst delområde i systemet kan vara föremål för utvärdering.Utvärderingarna kan gälla utbildningspolitik och verkställande av den eller de processer som gäller förnyelse och utveckling av utbildningssystemet. De kan omfatta ett eller flera utbildningsstadier.

För tema- och systemutvärderingarna tillsätts planerings- och utvärderingsgrupper som består av representanter med erfarenhet från olika områden. I utvärderingarna används involverande och mångsidiga metoder. Det är viktigt att beakta olika intressenters infallsvinklar, att kritiskt och djupgående granska den företeelse som utvärderas och att skapa en övergripande bild av det som ska utvärderas.

Utvärderingar