Utvärdering av utbildning för grundläggande litteracitet för invandrare

Fritt bildningsarbete
Studeranden undersöker en surfplatta tillsammans.
Bild: Juanmonino/iStockPhoto.com

Under år 2022 genomförde NCU en utvärdering av utbildning för grundläggande litteracitet för invandrare. Utvärderingen gav information till stöd för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av utbildning för grundläggande litteracitet för invandrare till stöd för läroanstalter som ordnar sådan utbildning, läroanstalternas huvudmän och det nationella styrsystemet. Utvärderingen gällade fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna.

Utbildning för grundläggande litteracitet för vuxna invandrare överfördes i början av 2018 från arbets- och näringsministeriets ansvar till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Sedan dess har man vid läroanstalterna för fritt bildningsarbete kunnat ordna en ny slags utbildning för grundläggande litteracitet för vuxna invandrare. I den förnyade grundläggande utbildningen för vuxna inkluderas även ett separat avsnitt om läskunnighet.

Utvärderingen genomfördes med iakttagande av principerna för utvecklande utvärdering. I utvärderingens olika skeden deltog bland annat en sakkunnigpanel i vars sammansättning man har beaktat läskunnighetsutbildningens olika nivåer och samarbetsfältets mångfald. I panelen deltog representanter för undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, Utbildningsstyrelsen, NTM-centralen, den handledande instansen, representanter för olika utbildningsformer inom det fria bildningsarbetet och undervisningspersonalen.

Utvärderingsrapport och pressmeddelande

Pressmeddelande: Förmågan att läsa och skriva är grunden för att förebygga marginalisering – NCU:s utvärdering gav vuxna invandrare som lär sig läsa och skriva en röst

Rapport med en svensk sammanfattning: Aikuisena luku- ja kirjoitustaitoa oppimassa. Arviointi maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksesta

Utvärderingens projektplan

Projektplan för utbildning i litteracitet för invandrare

Utvärderingsobjekt och -frågor

  1. Statistisk lägesbild: Hurdan är den nationella lägesbilden vad gäller volymerna av anordnande av utbildning och fördelningen regionalt, enligt typ av läroanstalt och utbildningsform?
  2. Utvärdering:  På vilket sätt stöder den nuvarande bedömningspraxis studerandenas jämlika möjligheter att utveckla sin kompetens och avancera på utbildningsvägen?
  3. Styrning av utbildning: Hur stöder kriterierna och praxisen för styrningen av utbildningen genomförandet av kompetens- och behovsbaserade utbildningsvägar för de studerande?
  4. Utbildningsvägarnas smidighet: Vilka faktorer påverkar studerandenas fortsatta vägar och utbildningsvägarnas smidighet?
  5. Genomslagskraften i utbildningen i litteracitet: Vilka effekter har deltagandet i utbildningen på de studerandes kompetensutveckling och verksamhet i samhället?

Utvärderingens tidtabell

Preliminär tidtabell: Januari 2022 - December 2022

 

Information relaterad till projektet kan följas på NCU’s sociala mediekanaler (Twitter & Facebook) under ämnet #MaahanmuuttajienLukutaito.

Utvärderingen ger information för tyngdpunkterna Utveckling av lärande och kompetens samt Främjande av ett välfungerande utbildningssystem.

Mer information

Helka Kekäläinen.

Helka Luodelahti

Enhetschef
Ledning och administration, Högre utbildning, Fritt bildningsarbete
+358 29 533 5513 Helsingfors