Auditeringar av högskolor 2018–2024

Högre utbildning

Auditeringsmodellen för finländska högskolor förnyades inför auditeringsomgången 2018–2024. I den nya auditeringsmodellen betonas genomslagskraft i samhället och studerandecentrerad utbildning.

I fokus i auditeringen

Genomslag i samhället ses som en allt viktigare del av de finländska högskolornas uppgift. En högklassig högskoleutbildning stöder Finlands konkurrenskraft och förutsättningar att hitta lösningar på framtida utmaningar. Högskolorna har viktigt inflytande i samhället och de producerar kompetenta experter för samhällets och arbetslivets behov. Samtidigt skapar högskolornas forskning, konstnärliga verksamhet och utvecklingsverksamhet nya innovationer, vars effekter överskrider de traditionella sektorsgränserna. Detta arbete vill man beakta i allt större omfattning i utvärderingen av högskolorna.

Den nya auditeringsmodellen betonar studerandecentrerad utbildning mer än tidigare. Det är viktigt att stöda studerandes motivation och välbefinnande. Auditeringsmodellen styr högskolorna att utveckla allt mer flexibla studievägar, vilket främjar en mångsidig och individuell kompetensutveckling.

För att högskolornas verksamhet ska utvecklas krävs det att högskolorna hela tiden följer upp och utvecklar verksamhetens kvalitet. Auditeringen hjälper högskolorna att nå de egna strategiska målen. Samtidigt engageras personal, studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet.

I auditeringsmodellen betonas verksamhetens genomslagskraft som en del av utbildning, forskning och konstnärlig verksamhet. Likaså betraktas forskningens och den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft som en del av högskolans uppgift. Verksamhetens genomslag i samhället kan bland annat ta sig uttryck i bildning, välfärd, forskning som skapar ny information, aktivt deltagande i regionalt utvecklingsarbete, samhällsförnyelse eller att lösa globala utmaningar.

Nya aspekter i auditeringen

Auditeringsprocessen förnyades genom att en digital plattform för auditeringarna infördes. Den digitala plattformen är öppen för alla, vilket ökar växelverkan i auditeringar och gör det möjligt att utnyttja resultaten av auditeringarna i större omfattning.

NCU:s plattform för auditeringar av högskolor

I auditeringarna ingår kollegialt lärande som en metod och en ny excellence-kvalitetsstämpel. Syftet med kollegialt lärande är att högskolorna ska få respons om sin egen verksamhet och lära sig av god praxis vid en annan organisation. Högskolan väljer ett område för kollegialt lärande och en samarbetspartner med vilken det genomförs. Samarbetspartnern kan vara en högskola eller en annan typ av samarbetsorganisation.

Excellence-kvalitetsstämpeln är ett erkännande för högskolor för ett exceptionellt högklassigt utvecklingsarbete. En belönad högskola har visat sig vara en innovativ föregångare, utvecklar sin verksamhet långsiktigt och har en verksamhetskultur som bygger på delaktighet.

Excellence-kvalitetsstämpel – process och kriter

Auditeringen omfattar högskolans grundläggande uppgifter

Auditeringar av högskolor är oberoende utvärdering som genomförs av en extern auditeringsgrupp. I en auditering granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet. Auditeringen omfattar högskolans grundläggande uppgifter och verksamhetsutveckling utvärderas med hjälp av fyra utvärderingsområden (se Auditeringshandboken för högskolor 2019-2024).

NCU:s sektion för utvärdering av högskolorna fattar beslut om auditeringens slutresultat. Beslutet baseras på auditeringsrapporten som sammanställts av auditeringsgruppen.

Auditeringshandboken för högskolor 2019–2024

Principerna för digitalt genomförande 2020–2024 (tillägg till auditeringshandboken)

Processen för omauditering 2019–2024

Besvärsförfarandeprocessen i auditeringar 2019–2024

Tidtabell för auditeringar och auditeringsprojekt

I den högra menyn hittar du projektbeskrivningarna för de pågående auditeringarna.

Tidtabell för auditeringar av högskolor 2018–2024

 

Broschyr om auditeringsmodellen för högskolorna 2018–2024

För mer information och anmälan till auditering

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Högre utbildning
+358 29 533 5541 Helsingfors