Laadun arvioinnin keskeiset käsitteet

Varhaiskasvatus

Seuraavat käsitteet liittyvät varhaiskasvatuksen kansallisen arvioinnin teoreettiseen viitekehykseen, Valssin arviointiprosessiin ja arviointityökalujen sisältöihin:

Laatutekijät, laatuindikaattorit ja laatukriteerit kuvaavat tiivistetyssä muodossa laadukasta ja tavoiteltavaa varhaiskasvatusta ja antavat näin suuntaviivoja kansallisesti yhtenäiselle arvioinnille. Laadun indikaattorit on johdettu varhaiskasvatuslaista, varhaiskasvatussuunnitelman perusteista sekä kansallisesta ja kansainvälisestä tutkimuksesta varhaiskasvatuksen laadun keskeisistä tekijöistä. Laatuindikaattorit kumpuavat laadun rakenne- ja prosessitekijöistä, ja indikaattoreiden sisältöjä arjessa todennetaan laatukriteereillä.

Laadun rakennetekijät ovat varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyviä tekijöitä, joita määrittävät ja säätelevät esimerkiksi lait, asetukset ja muut valtakunnalliset asiakirjat. Rakenteisiin liittyvät laatutekijät ovat tämän vuoksi suhteellisen pysyviä. Laadun rakennetekijät liittyvät siihen kuka vastaa varhaiskasvatustoiminnasta, missä varhaiskasvatustoiminta tapahtuu ja millaiset puitteet toiminnalle luodaan. Näin ollen ne luovat reunaehtoja pedagogiselle toiminnalle eli laadun prosessitekijöille.

Laadun prosessitekijät ovat varhaispedagogiikan ydintoimintoja ja yksikön pedagogista toimintakulttuuria kuvaavia tekijöitä, joilla on suora yhteys lapsen kokemuksiin. Laadun prosessitekijät kuvaavat miten varhaiskasvatukselle asetettuja tavoitteita ja sisältöjä käytännössä toteutetaan. Laadun rakenne- ja prosessitekijät ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään ja todentuvat varhaiskasvatuksessa sen eri tasoilla.

Indikaattori on konkreettinen ja todennettavissa oleva kuvaus laadukkaan varhaiskasvatuksen olennaisista ja tavoiteltavista ominaisuuksista. Indikaattori on tavoitetaso ja siten mittaamisen perusta, jonka avulla moninaista tietoa voidaan tiivistää helpommin hallittavaan ja ymmärrettävään muotoon. Varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit luovat pohjan kansallisesti yhtenäisille toimintatavoille ja periaatteille, joiden mukaisesti varhaiskasvatuksen arviointia ja sitä seuraavaa kehittämistä voidaan toteuttaa.

Kriteeri tarkoittaa arviointiperustetta. Se on indikaattoria tarkemmin määrittävä tai niitä erotteleva ominaisuus. Laatukriteeri on laadun määrittämisen perusteeksi valittu ominaisuus. Kriteerit ovat selkeitä, käytäntöä kuvailevia väittämiä tai kysymyksiä. Arvioitavaa toimintaa verrataan kriteereihin, jonka perusteella voidaan edelleen tehdä päätelmiä siitä, miten hyvin kriteerit toteutuvat toiminnassa, toisin sanoen, millä tasolla toiminta sillä hetkellä toteutuu. Kriteerien avulla indikaattorien toteutumista arjessa voidaan konkreettisesti arvioida joko laadullisesti tai määrällisesti.

Lisätietoa: Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset (linkki päivittyy)