Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen

Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus

03/2016–12/2017

Varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen järjestäjät ovat kohdistaneet säästöjä henkilöstökuluihin. Osa koulutuksen järjestäjistä on vähentänyt opetuksen tarjontaa, ja erot opetusmäärissä ovat kasvaneet. Muutokset ovat kuitenkin pieniä, mihin vaikuttaa osittain se, että kunnat ja muut järjestäjät ovat lisänneet omaa rahoitusosuuttaan.

Hyväksyessään hallituksen esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (rahoituslaki) muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (258/2014) eduskunta edellytti vastauksessaan, että hallitus seuraa tarkoin vaalikaudella 2011–2015 toteutettujen säästöpäätösten tosiasiallisia vaikutuksia opetus- ja kulttuuritoimeen liittyvien sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen ja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, jos etenkin nuorten ihmisten tosiasialliset ja yhtäläiset mahdollisuudet saada koulutusta heikkenevät. Hallituksen tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle vuoden 2017 loppuun mennessä.

Liittyvät julkaisut ja sisällöt

Tiedote arvioinnin tuloksista
Raportti: Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin (PDF)

Arviointi toteutettiin näillä koulutussektoreilla

varhaiskasvatus
esi- ja perusopetus
lukiokoulutus
vapaa sivistystyö
taiteen perusopetus

Karvi toteutti selvityksen, joka tuotti varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja sen liitännäistoimintojen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osalta tietoa siitä miten perustuslain ja koulutuksen erityislakien mukaiset sivistykselliset oikeudet toteutuivat sekä siitä, miten säästöt olivat vaikuttaneet yhdenvertaisuuden toteutumiseen.

Järjestäjiltä kerättiin aineistoa selvitystä varten syksyllä 2016. Lisäksi pidettiin arviointipaneeleja keväällä 2017. Selvitys luovutettin opetus- ja kulttuuriministeriölle kesäkuussa 2017 ja ministeriö laati sen pohjalta eduskunnan sivistysvaliokunnalle eduskunnan edellyttämän selvityksen.

Arviointiryhmä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus nimitti kesäkuussa 2016 ulkoisista teema-alueen asiantuntijoista koostuvan arviointiryhmän. Arviointiryhmään nimettiin seuraavat henkilöt:

Arviointiryhmän puheenjohtaja

Kari Pitkänen

Arviointiryhmän jäsenet

Johtava tuloksellisuustarkastaja Tanja Kirjavainen, Valtiontalouden tarkastusvirasto
Markku Suortamo

Lisätietoa selvityksestä

Raisa Hievanen.jpg

Raisa Hievanen

Arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5542 Helsinki