Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit

Korkeakoulutus

Karvin toteuttama tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on kansainväliseen EUR-ACE-laatuleimaan tähtäävä tutkinto-ohjelmakohtainen arviointi. Akkreditoinnin tavoitteena on tukea kehittämistä tekniikan sekä tietotekniikan ja tietoliikenteen alojen insinöörikoulutuksen tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä. Korkeakoulut voivat hyödyntää tutkinto-ohjelman akkreditointia saadakseen ulkopuolisen arvion siitä, tarjoaako tutkinto-ohjelma opiskelijoille mahdollisuudet saavuttaa opinnoissaan alan vaatimat tiedot ja taidot.

Akkreditointi perustuu European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) -järjestön ylläpitämään European Accredited Engineer (EUR-ACE) -standardiin. Akkreditoidulle ohjelmalle myönnetään EUR-ACE-laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta arviointipäätöksestä. Laatuleima osoittaa, että ohjelma on saanut kansainvälisesti hyväksytyn tekniikan alan akkreditoinnin. Akkreditoinnit ovat korkeakouluille vapaaehtoisia ja ne toteutetaan Karvissa maksupalvelutoimintana.

Karvilla on oikeudet toteuttaa EUR-ACE -akkreditointeja seuraavien tutkintojen osalta tekniikan sekä tietoliikenteen ja tietotekniikan aloilla:

 • 4-vuotiset insinööri (amk) tutkintoon johtavat 240 ECTS tutkinto-ohjelmat
 • 3-vuotiset tekniikan kandidaatin tutkintoon johtavat 180 ECTS tutkinto-ohjelmat
 • 2-vuotiset DI-tutkintoon johtavat 120 ECTS-tutkinto-ohjelmat

Akkreditoinnin menetelmä ja kriteerit kuvataan käsikirjassa. Käsikirjassa on kuvattu myös akkreditointien verkkototeutusten periaatteet. Verkkototeutuksia voidaan tehdä tehdä tilanteissa, joissa ei ole mahdollisuutta vierailla korkeakoulussa paikan päällä osana arviointiprosessia.

Korkeakouluille tarkoitetut itsearviointipohjat tarjoavat lisätietoa arvioinnin sisällöstä ja arvioitavalta tutkinto-ohjelmalta vaadittavista aineistoista:

Myös akkreditoinnin suorittavalle arviointiryhmälle tarkoitettu arviointiraporttipohja antaa lisätietoa kriteeristön soveltamisesta ja akkreditointiraportin muodosta.

Akkreditoinnissa selvitetään, miten opiskelijat saavuttavat osaamistavoitteet

Arvioinnin taustalla ovat tiedot, taidot ja osaaminen, jotka tekniikan alan ohjelmissa opiskelevien tulisi tutkinnossaan saavuttaa pystyäkseen toimimaan menestyksekkäästi työelämässä. Akkreditoinnissa käytettävät viiteosaamistavoitteet on kuvattu tekniikan alalle yhtenäisesti ja niitä tulkitaan  kunkin ohjelman alan vaatimuksista lähtien. Akkreditoinnissa tarkastellaan koko ohjelman toimintaa – organisaatiota, suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä – osaamistavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Arvioinnilla selvitetään, toimiiko ohjelma siten, että opiskelijoilla on mahdollisuus saavuttaa asetetut osaamistavoitteet. Lisäksi arvioinnissa nostetaan esille ohjelman vahvuuksia ja hyviä käytänteitä sekä annetaan suosituksia ohjelman kehittämiseksi. Lopputuloksena ohjelma

 • akkreditoidaan ilman ehtoja, jolloin akkreditointi ja laatuleima ovat voimassa kuusi vuotta,
 • akkreditoidaan ehdollisesti, jolloin akkreditointi ja laatuleima ovat voimassa kuusi vuotta, jos ehdot täytetään määrätyssä ajassa tai
 • ei läpäise akkreditointia eikä laatuleimaa myönnetä.

Tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmä päättää tuloksista

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointeja varten Karvissa toimii Tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat kaudella 9.1.2023-30.11.2026:

 • Osaamisalueen johtaja Riitta Tempakka, Satakunnan ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
 • Professori Jari Iinatti, Oulun yliopisto (varapuheenjohtaja)
 • Tekniikan opiskelija Kia Kauppinen, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Johtaja Vesa Kohtamäki, Technology Center Espoo Nokia
 • Yksikön johtaja Lassi Martikainen, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela, Tekniikan akateemiset ry
 • Suunnittelupäällikkö Raili Pönni, Aalto-yliopisto
 • Koulutusvastaava, lehtori Kim Roos, Arcada-ammattikorkeakoulu
 • Lehtori Karo Saharinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Koulutusjohtaja Arja Sinkko, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen, Turun yliopisto
 • Opintopäällikkö Marleena Yli-Äyhö, Tampereen yliopisto

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on muun muassa akkreditointituloksista päättäminen ja arviointimallin kehittäminen.

Akkreditoinnista kiinnostuneille korkeakouluille

Mikäli korkeakoulunne on kiinnostunut tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnista, lisätietoja saa arviointiasiantuntija Kati Isoaholta, etunimi.sukunimi@karvi.fi.

Arviointiryhmiin valitaan tekniikan alan asiantuntijoita

Karvi etsii jatkuvasti mahdollisia asiantuntijoita akkreditointien arviointiryhmiin. Kussakin arviointiryhmässä on neljä jäsentä, jotka yhdessä edustavat molempia korkeakoulusektoreita, tekniikan alan työelämää ja opiskelijoita. Arviointiryhmän jäsenten tehtävänä on:

 • korkeakoulun ja ohjelman itsearviointiin ja muuhun arviointiaineistoon perehtyminen
 • haastattelukysymysten laatiminen arviointivierailua varten
 • vierailun yksityiskohdista päättäminen ja vierailun toteutus suunnitellulla tavalla
 • arviointiraportin laatiminen
 • esityksen tekeminen arvioinnin lopputuloksesta.

Etsimme arviointiryhmien jäseniä, jotka

 • työskentelevät tai opiskelevat korkeakouluissa tekniikan alalla tai työskentelevät työelämässä tekniikan alan tehtävissä
 • ovat kiinnostuneita korkeakoulutuksen kehittämisestä
 • ovat mahdollisesti olleet aiemmin mukana erilaisissa arviointitehtävissä
 • ovat halukkaita ja pystyvät suorittamaan arviointitehtävän käyttäen englantia työkielenä, myös raportoinnissa.
EUR-ACE Label

Jos olet kiinnostunut asiantuntijana toimimisesta, ota yhteyttä

Kati Isoaho

Kati Isoaho

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5501 Helsinki