Miten menetelmät voivat hakea mukaan arviointiin?

Varhaiskasvatus

Kuka voi hakea mukaan arviointiin?

Arviointi koskee varhaiskasvatukseen kohdennettuja kiusaamisen vastaisia ja lasten sosioemotionaalisia taitoja tukevia menetelmiä. Hakijana on menetelmää kehittävä ja/tai koordinoiva organisaatio, josta käytämme nimitystä vastuutaho. Menetelmällä tarkoitetaan tässä arvioinnissa erilaisia kiusaamisen vastaisia ja lasten sosioemotionaalisia taitoja tukevia toimintamalleja ja ohjelmia, joilla on määritelty vastuutaho menetelmän organisointiin, kehittämiseen ja seurantaan. Menetelmä voi olla joko yksittäisen tahon, päiväkodin tai varhaiskasvatuksen järjestäjän kehittämä ja ylläpitämä malli. Se voi kohdistua kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, siihen puuttumiseen tai kiusaamisen jälkihoitoon. Lisäksi menetelmä voi kohdistua lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen. 

Arvioinnin tarkoituksena ei ole asettaa erilaisia kiusaamisen vastaisia menetelmiä vastakkain tai vertailla niiden paremmuutta, vaan levittää tietoa eri menetelmien hyvistä käytänteistä ja tuoda esiin niiden kehittämistarpeita.

 

Miten haet mukaan arviointiin?

Arviointiin mukaan hakevien menetelmien vastuutaho täyttää hakukyselyn, jossa menetelmää kuvataan seuraavien osa-alueiden kautta

  • menetelmän taustatiedot (menetelmän käytössä oloaika, käytön laajuus, kustannukset)
  • menetelmän tavoite (menetelmän käytön tavoitteet, kohderyhmä, viitekehys, toivotut tulokset)
  • menetelmän sisältö (menetelmään liittyvät toimintatavat, ohjeet, materiaalit, koulutus ja menetelmän seurantamalli)
  • näyttö menetelmän vaikutuksista (menetelmän käyttöön liittyvät tutkitut tulokset)

Hakuaika oli 2.10.–3.11.2023 ja mukaan valittiin yhteensä kuusi menetelmää. 

 

Miten arvioitavat menetelmät valitaan?

Arviointiin valitaan hakemusten perusteella noin viisi menetelmää. Mukaan valittavien menetelmien tulee olla aktiivisesti käytössä varhaiskasvatuksessa sekä noudattaa tiettyä ennalta sovittua rakennetta tai suunnitelmaa, johon niiden toiminta pohjautuu. Kiusaamisen vastaisten menetelmien valinnassa huomioidaan erilaisten menetelmien soveltuvuus kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, siihen puuttumiseen ja jälkihoitoon. Lasten sosioemotionaalisia taitoja tukevien menetelmien osalta valinnassa huomioidaan menetelmien soveltuvuus lasten taitojen tukemiseen erityisesti kiusaamisen ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Vahvuutena menetelmien lopullisessa valinnassa painotetaan vahvaa teoriapohjaa, vasuperusteisuutta ja olemassa olevaa tutkimusnäyttöä menetelmän toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Näytöllä tarkoitetaan dokumentoituja ja analysoituja tuloksia. Edellä mainitut kohdat toimivat perusteena menetelmien valinnalle tilanteissa, joissa mukaan hakee useita samankaltaisia menetelmiä. 

Menetelmien valinnat julkistetaan marraskuussa 2023. 

Karvi järjesti menetelmien hakuun liittyviä infotilaisuuksia 9.- ja 16.10. Infotilaisuuksien materiaalit löytyvät tästä linkistä.