Opetus, opettajuus ja pedagoginen johtaminen

Ammatillinen koulutus

Koulutusasteet ylittävä arviointikokonaisuus tuottaa tietoa opetuksesta, opettajuudesta ja pedagogisesta johtamisesta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa. Arviointi toteutetaan vuosina 2024-2026.

Tausta

Useissa Karvin arvioinneissa on suunnitelmakaudella 2020–2023 tuotettu arviointitietoa opettajuudesta ja pedagogisesta johtamisesta koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Karvin arvioinnit ovat osoittaneet, että yhteiskunnan ja oppilaitosten toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi oppilaitosten arkeen. Teknologiakehitys, oppilaiden ja opiskelijoiden kasvuympäristön muutokset, opetussuunnitelmauudistukset, yhteistyö-, toiminta- ja työskentelytapojen muutokset, ajan ja työtehtävien hallinta, oppimisympäristöjen kehittyminen, oppijaryhmien moninaistuminen ja tuen tarpeen kasvaminen ovat muuttaneet opetusta ja opettajuutta. Ammatillisen opettajien työn kuva ja työtehtävät joutuivat uudelleen määritellyiksi reformin myötä. Vahvempi ja laajempi osaaminen omasta substanssialasta yhdistettynä pedagogiseen osaamiseen ovat vaatimuksia, jotka edellyttävät ammatilliselta opettajalta sekä muuntautumiskykyä että tulevaisuusorientaatiota.

Opettajakoulutusfoorumin arvioinnin suositukset opettajankoulutuksen yhteistyön lisäämisestä työelämän kanssa ja täydennyskoulutuksen uudistamistarpeet ovat edelleen relevantteja näkökulmia opettajan työn uudistamistyössä. 

Arvioinnissa laadimme suosituksia opetuksen ja pedagogisen johtamisen kehittämiseksi, jotta koulutuksessa voitaisiin entistä paremmin vastata nykyisiin ja tulevaisuuden oppimisen, osaamisen ja työelämän tarpeisiin.

Ammatillisen koulutuksen osalta tuotamme tietoa opetuksen, opettajien osaamisen ja pedagogisen johtamisen tilasta selvittämällä opiskelijoiden tarpeisiin vastaavan opetuksen saatavuutta ja toteuttamista eri oppimisympäristöissä. Lisäksi selvitämme opettajan osaamisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä sitä, miten pedagoginen johtaminen tukee ja mahdollistaa opettajien osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä.

Arvioinnin aikataulu ja tiedottaminen arvioinnin kohteille

Käynnistämme arvioinnin suunnittelun vuonna 2024. Tiedotamme arvioinnista näillä verkkosivuilla sekä suoraan arvioinnin kohteille edettyämme suunnittelussa. 

Lisätietoja arvioinnista

Tarja Frisk.

Tarja Frisk

Johtava arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5504 Helsinki
Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Johtava arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5557 Helsinki