Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet

Varhaiskasvatus

Arvioinnissa tarkasteltiin suomalaisen varhaiskasvatuksen johtamista ja johtamisjärjestelmiä. Arviointi toteutettiin vuosina 2020–2023 kahdessa vaiheessa.

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa (2020–2021) toteutettiin varhaiskasvatuksen johtamisen nykytilan kartoitus. Arviointia varten kerättiin aineistoa kahdella eri kyselyllä, joista ensimmäinen oli suunnattu kuntien ylimmille varhaiskasvatuksesta vastaaville viranhaltijoille ja toinen päiväkodin johtajille sekä perhepäivähoidon ohjaajille. Arvioinnin ensimmäisen vaiheen raportti julkaistiin vuoden 2021 lopussa.

Arvioinnin toisessa vaiheessa (2022–2023) keskityttiin sekä varhaiskasvatuksen organisaatiorakenteisiin että organisaatiokulttuuriin päiväkodin johtajan työn mahdollistajina. Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa havaittiin, että päiväkodin johtajan työ sisältää monia työtehtäviä ja tehtäväkentässä on myös paljon vaihtelua. Näiden havaintojen pohjalta pyritään syventymään tarkemmin niihin tekijöihin, jotka voivat edistää johtamistyötä. Ensimmäisen vaiheen pohjalta huomiota kiinnitettiin erityisesti johtajan mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan työhönsä, johtajan asemaan organisaatiossa sekä varajohtamisjärjestelyihin. Arviointia varten kerättiin sekä laadullista että määrällistä arviointiaineistoa syksyllä 2022.

Julkaisut

  • ”Yhdessä yritetään tehdä parasta mahdollista varhaiskasvatusta ja laatua jokaisen lapsen päivään” – Varhaiskasvatuksen moninaiset johtamisrakenteet ja johtaminen (2021): Linkki
  • Varhaiskasvatuksen johtamisen tunnuslukuja ₋ Tilastoraportti (2021): Linkki
  • Päiväkodin johtajan työ: Johtamiskokonaisuudet, varajohtamisen rakenteet ja johtajan työhön kohdistuvat odotukset (2023): Linkki

Arvioinnilla tuotetaan tietoa painopisteisiin:

  • Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen
  • Oppimisen ja osaamisen kehittäminen
  • Yhdenvertaisuuden edistäminen
  • Lisätietoa painopistekohtaisen tiedon tuottamisesta: Linkki

Tuomas Sarkkinen

Tuomas Sarkkinen

Arviointiasiantuntija
Varhaiskasvatus
+358 29 533 5582 Helsinki