Korkeakoulujen auditoinnit 2012–2018

Korkeakoulutus

Kaikkien suomalaisten korkeakoulujen laatujärjestelmät on auditoitu kertaalleen vuosina 2005–2012 toteutetun ensimmäisen auditointikierroksen aikana. Toiselle auditointikierrokselle vuosina 2012–2018 osallistui yhteensä 40 korkeakoulua (14 yliopistoa ja 26 ammattikorkeakoulua). Korkeakoulujen auditoinneista noin puolet olivat kansainvälisten auditointiryhmien toteuttamia ja toinen puolet kansallisten auditointiryhmien toteuttamia. Auditoinnin hyväksytysti läpäisseet korkeakoulut saivat laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta.

Korkeakoulujen laatuleimojen voimassaoloajat ovat nähtävissä Karvin korkeakoulujen auditointirekisterissä. 

Korkeakoulujen auditointiraportit löytyvät Karvin verkkosivujen Julkaisut-osiosta.

Korkeakoulujen kaikki toiminnot osana auditointia

Auditoinnin yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittävän arvioinnin mukaisesti auttaa korkeakouluja tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet. Tukemalla korkeakouluja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja tulevan kehittämistoiminnan suuntaamisessa halutaan luoda edellytyksiä korkeakoulujen toiminnan jatkuvalle kehittymiselle.

Toisella auditointikierroksella kohteena oli korkeakoulun laatujärjestelmä. Tarkastelun kohteena olivat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Laatujärjestelmän toimivuutta arvioitiin seuraavien auditointikohteiden avulla:

1. Korkeakoulun laatupolitiikka
2. Laatujärjestelmän kytkeytyminen strategiseen johtamiseen
3. Laatujärjestelmän kehittäminen
4. Korkeakoulun perustehtävien laadunhallinta (ml. keskeiset tukitoiminnot)
a) Tutkintotavoitteinen koulutus
b) Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta
c) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö
d) Valinnainen auditointikohde
5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöt: koulutusohjelmat tai vastaavat tutkintoon johtavat kokonaisuudet (korkeakoulut valitsivat näistä kaksi ja auditointiryhmä kolmannen)
6. Laatujärjestelmän kokonaisuus.

Vuosina 2012-2018 toteutetuissa auditoinneissa pureuduttiin aiempaa syvällisemmin tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunhallintaan arvioimalla koulutusohjelmia näyttöinä. Kaiken kaikkiaan toisen kierroksen auditoinneissa arvioitiin yhteensä 120 koulutusohjelmaa.

Auditointi kytkeytyi myös tiiviimmin kunkin korkeakoulun strategisiin tavoitteisiin korkeakoulun itse valitsemalla auditointikohteella. Korkeakoulut valitsivat strategiansa tai profiloitumisensa kannalta keskeisen toiminnon, josta halusivat palautetta toiminnan kehittämisen tueksi.

Auditoinnin (2012–2018) prosessi, kohteet ja kriteeristö kuvataan tarkemmin Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirjassa. (linkki päivittyy)

Metasynteesi vuosina 2012–2018 toteutettujen auditointien tuloksista

Karvissa on toteutettu toisen auditointikierroksen metasynteesi, jossa tuotettiin yhteenvetoa ja analyysiä korkeakoulujen auditointien tuloksista.