Huomautus- ja valitusmenettelyt

Korkeakoulutus

Korkeakouluilla on mahdollisuus huomauttaa tai valittaa Karvin korkeakouluja koskevasta arviointitoiminnasta yhteiseurooppalaisten laadunvarmistuksen periaatteiden (ESG) mukaisesti. 

Huomautusmenettely

Huomautusmenettelyn avulla korkeakoulu voi ilmaista tyytymättömyytensä arviointiprosessin toteuttamiseen tai arvioinnin toteuttaneiden henkilöiden toimintaan eli antaa toiminnasta palautetta. Karvissa on erikseen akkreditointien valitusmenettely (kuvattu alla).

Karvin korkeakoulujen arviointeja koskevan huomautusmenettelyn periaatteet:

  • Huomautuksen tulee kohdistua Karvin arviointiprosessiin tai arvioinnin toteuttaneiden henkilöiden toimintaan.
  • Huomautuksen tekee korkeakoulu. Karvi ei käsittele nimettömiä huomautuksia.
  • Huomautus tulee tehdä puolen vuoden sisällä huomatusta koskevan arvioinnin, auditoinnin tai akkreditoinnin julkaisemisesta.
  • Käsittelemme vain huomautukset, jotka kuuluvat Karvin viranomaisvastuulle.

Pyrimme käsittelemään saadut huomautukset kuukauden sisällä siitä, kun huomautus on lähetetty Karviin. Olemme yhteydessä huomautuksen tehneen korkeakoulun yhteyshenkilöön käsittelymme jälkeen. Huomautuksen käsittelee ensin Karvin johtaja tai korkeakoulutuksen ja vapaan sivistysyksikön johtaja, joka päättää, vastataanko kirjalliseen huomautukseen Karvin virkahenkilöiden kesken vai viedäänkö se Korkeakoulujen arviointijaoston tai Tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmän käsittelyyn. Kirjalliseen huomautukseen annetaan kirjallinen vastaus. Vastauksen laajuus määräytyy käsittelyssä olevan asian laajuuden mukaan. Tavoitteenamme on ratkaista erimielisyydet rakentavassa ja kehittävässä hengessä.

Huomautukset tehdään lomakkeella.
 

Valitusmenettely

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on laatinut korkeakoulujen tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditoinneille valitusmenettelyn, jonka mukaisesti korkeakoulu voi tehdä pyynnön arvioinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Menettely on luotu vastaamaan eurooppalaisia yhteisesti sovittuja arviointitoimijoiden laadunvarmistuksen periaatteita.

Menettelyn tavoitteena on turvata korkeakoulujen oikeudenmukainen kohtelu akkreditoinneissa ja taata tasapuolinen lopputulosta koskeva päätöksenteko. Menettely koskee akkreditointeja, joissa on sovellettu voimassaolevaa akkreditointien käsikirjaa (Standards and Procedures for Engineering Programme Accreditation, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisut 2022:1).

Pyyntö voidaan tehdä sillä perusteella, että arviointiprosessi ei ole toteutunut käsikirjassa määritellyllä tavalla ja että se saattaa korkeakoulujen oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun kyseenalaiseksi. Tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmän päätökset akkreditointien lopputuloksista ovat luonteeltaan asiantuntijalausuntoja. Ne eivät ole hallinnollisia päätöksiä, eikä niistä voi valittaa hallintolainkäyttölain mukaisesti.

Lisätietoja menettelystä:

Kati Isoaho

Kati Isoaho

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5501 Helsinki