Auditeringar av kvalitetssystem 2012–2018

Högre utbildning

Alla finländska universitets och yrkeshögskolors kvalitetssystem auditerades under den första auditeringsomgången 2005–2012. Sammanlagt 40 högskolor (14 universitet och 26 yrkeshögskolor) deltog i den andra auditeringsomgången 2012–2018. Ungefär hälften av auditeringarna genomfördes av en internationell auditeringsgrupp och den andra hälften av nationella auditeringsgrupper. Högskolor som fick godkänt i auditeringen fick ett kvalitetsstämpel som är i kraft i sex år.

Giltighetstiderna för högskolornas kvalitetsstämpel finns att tillgå i NCU:s auditeringsregister.

Högskolornas auditeringsrapporter är tillgängliga i Publikationer.

Alla verksamhetsområden inom högskolorna granskades i auditeringen

Det främjande perspektivet sk. utvecklande utvärdering är centralt i auditeringarna. Auditeringarnas syfte är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Därtill är ett syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Högskolornas kvalitetssystem var i fokus under den andra auditeringsomgången. I auditeringen granskades de rutiner som högskolan tillämpar för att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet.

Högskolans kvalitetssystem och hur väl det fungerar utvärderades med hjälp av följande auditeringsobjekt:

 1. Högskolans kvalitetspolitik
 2. Kvalitetssystemets koppling till strategisk ledning
 3. Utvecklande av kvalitetssystemet
 4. Kvalitetshantering av högskolans grundläggande uppgifter  (däribland centrala stödfunktionerna)
  a) Examensinriktad utbildning
  b) Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt konstnärlig verksamhet
  c) Genomslagskraft i samhället och regionutvecklingsarbete
  d) Valfritt auditeringsobjekt
 5. Bevis i den examensinriktade utbildningen: utbildningsprogram eller motsvarande examensinriktade studiehelheter (högskolan valde två av dessa och auditeringsgruppen den tredje)
 6. Kvalitetssystemet som helhet.

Auditeringarna som genomfördes 2012–2018 hade en starkare fokus på kvalitetshanteringen inom examensutbildningen än auditeringarna i den första omgången. Sammanlagt 120 utbildningsprogram eller motsvarande helheter utvärderades under den andra auditeringsomgången.

Auditeringen också kopplades starkare till högskolans strategiska målsättningar i den andra auditeringsomgången. Detta skedde bland annat via ett auditeringsobjekt som högskolan själv fick välja. Högskolorna valde ett område som var centralt med tanke på högskolans profilering eller strategi och som högskolan ville få respons på och utveckla.

Auditeringarnas (2012–2018) process, objekt och kriterier beskrivs mer i detalj i Auditeringshandboken för högskolornas kvalitetssystem (länken kommer att uppdateras).

Metasyntes av högskolornas auditeringar som genomfördes 2012–2018

En metasyntes av den andra auditeringsomgången har slutförts. Syftet med metasyntesen var att producera en sammanfattning och analys av auditeringsresultaten. En sammanfattande publikation om resultaten publiceras på svenska hösten 2019.