Hur kan metoder ansöka till utvärderingen?

Småbarnspedagogik

Vem kan ansöka till utvärderingen?

Utvärderingen gäller metoder för bekämpning av mobbning och stödjande av socioemotionella färdigheter som riktar sig till småbarnspedagogiken. Den sökande är den organisation som utvecklat och/eller samordnar metoden, som vi kallar för ansvarig aktör. Med metod avses i den här utvärderingen olika verksamhetsmodeller och program för att bekämpa mobbning och stödja barns socioemotionella färdigheter, som har en fastställd ansvarig aktör som organiserar, utvecklar och följer upp metoden. Metoden kan vara en modell som utvecklats och upprätthålls av en enskild aktör, ett daghem eller en anordnare av småbarnspedagogik. Den kan gälla förebyggande av mobbning, ingripande i mobbning eller eftervård efter mobbning. Metoden kan också gälla stödjande av barnens socioemotionella färdigheter. 

Syftet med utvärderingen är inte att ställa olika metoder för bekämpning av mobbning mot varandra eller jämföra vilken som är bäst, utan att sprida kunskap om god praxis inom olika metoder och lyfta fram deras utvecklingsbehov.

 

Hur ansöker man till utvärderingen?

Den ansvariga för en metod som ansöker till utvärderingen ska fylla i ett ansökningsformulär, där metoden beskrivs genom följande delområden

  • bakgrundsinformation om metoden (hur länge den har använts, i vilken utsträckning den används, kostnader)
  • metodens mål (mål för användningen av metoden, målgrupp, referensram, önskade resultat)
  • metodens innehåll (tillvägagångssätt som hör till metoden, anvisningar, material, utbildning och modell för uppföljning av metoden)
  • bevis på metodens effekter (forskningsrön som anknyter till användningen av metoden)

Ansökningstiden var 2.10–3.11.2023 och totalt sex metoder valdes ut.

 

Hur väljs metoderna för utvärderingen ut?

Ungefär fem metoder väljs ut för utvärderingen utifrån ansökningarna. De metoder som väljs ut ska användas aktivt i småbarnspedagogiken och följa en på förhand överenskommen struktur eller plan som verksamheten bygger på. I valet av metoder för bekämpning av mobbning beaktas hur olika metoder lämpar sig för förebyggande av mobbning, ingripande i mobbning och eftervård efter mobbning. När det gäller metoder som stöder barns socioemotionella färdigheter beaktas i valet hur metoden lämpar sig för stödjande av barns färdigheter i synnerhet med tanke på förebyggande av mobbning. Som en styrka i det slutliga valet av metoder betonas en stark teoretisk grund, att metoden baserar sig på planen för småbarnspedagogik och förekomsten av vetenskapliga bevis på metodens funktion och effekter. Med bevis avses dokumenterade och analyserade resultat. Ovan nämnda punkter utgör grunden för valet av metoder i situationer där flera liknande metoder ansöker. 

Valet av metoder offentliggörs i november 2023. 

NCU organiserad informationsmöten om ansökan den 9 och 16 oktober. Material för informationsmöten finns här (på finska).